Bedre vejledning i virksomheders samfundsansvar

Når virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar er det en god forretning – både for virksomheden og samfundet. Derfor har erhvervsminister Brian Mikkelsen iværksat en række initiativer, der skal gøre det lettere for virksomheder og investorer at arbejde med deres samfundsansvar og håndtere deres indvirkning på menneskerettigheder, miljø og klima.

Initiativerne udspringer af arbejdsgruppen for opdatering af vejledninger om samfundsansvar, som erhvervsministeren nedsatte i foråret 2017, med henblik på at sikre virksomhederne den rette vejledning. Arbejdsgruppen sendte deres anbefalinger til erhvervsministeren i slutningen af 2017. Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

-   Virksomheder og investorer er nøglespillere i forhold til at løse en lang række af samfundets centrale udfordringer. Deres strategiske arbejde med samfundsansvar bidrager ikke kun til en bedre verden, men er også til gavn for egen forretning og dermed dansk konkurrenceevne og dansk økonomi.

Nye vejledninger

Et af erhvervsministerens initiativer er lanceringen af en ny vejledning om ansvarlige investeringer, og samtidig har ministeren bedt Erhvervsstyrelsen gå i gang med at opdatere samfundsansvar.dk. Gældende vejledninger i virksomheders samfundsansvar vil blive kortere og mere brancheorienterede, og dermed mere praktisk anvendelig, og i højere grad præcise i forhold til forventningerne til virksomheder og investorer i internationale retningslinjer.

-   Det er min forventning, at vi dermed kan skabe øget klarhed om forventningerne til ansvarlig virksomhedsadfærd i topledelsen hos danske investorer. Samtidig skal det bidrage til, at danske virksomheder og investorer ser endnu flere muligheder i at investere i bæredygtige løsninger, der driver udviklingen fremad, siger Brian Mikkelsen.

Formand for arbejdsgruppen for opdatering af vejledninger om samfundsansvar, Anna Lise Mortensen Grandjean, glæder sig over ministerens opbakning om arbejdsgruppens anbefalinger:

-   Ministerens initiativ kan blive et vigtigt bidrag til, at ansvarlig virksomhedsadfærd også fremadrettet vil være et kendetegn for dansk erhvervsliv. Vi håber, at vores arbejde har medvirket til at flytte dagsordenen om samfundsansvar i den rigtige retning, og at vi har inspireret til bedre vejledning fremover.

DRC og samfundsansvar

Også hos DRC hilser man initiativerne velkommen. Som brancheorganisation er DRC en central medspiller i hotel- og restaurationserhvervet, og det forpligter. Derfor tilsluttede DRC sig i 2017 FN’s Global Compact, som én blandt i dag 345 danske virksomheder og organisationer. Global Compact opstiller ti generelle principper for virksomheders samfundsansvar, der bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Ved tilslutningen har DRC forpligtet sig til at inkorporere de ti principper i sine forretningsaktiviteter, og til at indrapportere indsatserne til Global Compact. Desuden arbejder DRC løbende for at inspirere og informere medlemmer og samarbejdspartnere om tiltag, der kan iværksættes for at styrke samfundsansvarligheden i virksomhedsdriften.
Rådgiver i virksomheders samfundsansvar, Sune Skadegaard Thorsen, bistår DRC i det løbende arbejde med at leve op til Global Compacts ti principper. Er du interesseret i virksomheders samfundsansvar så kan du med fordel læse februars Host of the Month, hvor Thorsen deler ud af sin ekspertise.

Fakta

Erhvervsministeren følger op på arbejdsgruppens anbefalinger i 2018 via følgende indsatser:

  • Lancering af ny vejledning om ansvarlige investeringer
  • Igangsættelse af en opdatering af portalen samfundsansvar.dk
  • Igangsættelse af en opdatering af gældende vejledning til årsregnskabslovens § 99a om rapportering om samfundsansvar.
  • Anmodning til Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI) om at udarbejde en ny, kortfattet danske sektorvejledning for mode- og tekstilområdet med udgangspunkt i OECD´s sektorvejledning om due diligence.
  • Styrket vejledning i Verdensmålene i samarbejde med det kommende råd for virksomheders samfundsansvar.
  • Opdatering af CSR-kompasset.dk

Indsatserne forventes at blive igangsat løbende og vil strække sig ind i 2019 og frem.