Corona-ramte børnefamilier får hjælp i ny trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er netop blevet enige om at indføre en midlertidig ret til dagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Ordningen følger barselsloven og forventes at træde i kraft 1. oktober 2020.

Den nye ordning omfatter forældre til børn på op til 13 år, som er blevet hjemsendt fra skole eller institution grundet covid-19. Det gælder både, hvis barnet er er konstateret smittet, og hvis det er nær kontakt til en smittet.

Trepartsaftalen giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020 og er begrænset til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn.

Hvad er kravene for udbetaling?

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er også en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns eventuelle første og anden sygedag. Forældrenes arbejdsgiver skal udarbejde en erklæring på, at disse dage er anvendt forud for ansøgningen om dagpenge.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. DRC opfordrer dog til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Hvem udbetales pengene til?

Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren, idet der ikke er ret til dagpengeydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Der er således tale om fraværsdage uden løn fra virksomheden.

DRC skal afslutningsvist bemærke, at hvis virksomheden vælger at udbetale løn til forældre, der vælger at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation som følge af et COVID-19 smittet barn, kan der efter omstændighederne være adgang til refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Dog kun hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.