Er stress et handicap?

Ligebehandlingsnævnet har netop taget stilling til, om en medarbejders stress og deraf følgende søvnløshed udgjorde et handicap, og om arbejdsgiveren i så fald havde forskelsbehandlet medarbejderen ved ikke i højere grad at tilrettelægge vagtplanen efter hendes behov. Læs afgørelsen og DRCs vurdering heraf.

Behov for restitution
Medarbejderen var ansat som vognbestiller i et taxiselskab og havde i en lang årrække arbejdet efter den samme vagtplan. Idet hun led af søvnløshed som følge af stress, passede det hende godt, at vagtplanen gav hende mulighed for at restituere i 2 sammenhængende fridøgn efter to eller tre nattevagter.
Som følge af en fusion med et andet taxiselskab meddelte arbejdsgiveren, at medarbejderen fremover skulle arbejde 7 dage i træk efterfulgt af 7 fridøgn. Det mente medarbejderen ikke var muligt på grund af sine søvnproblemer og sit behov for restitution. Kort tid efter ændringen af vagtplanen blev hun sygemeldt med stress. Efter ca. 3½ måneds sygefravær blev hun afskediget.

Sygdommen var ikke langvarig
For Ligebehandlingsnævnet argumenterede medarbejderen for, at hun havde lidt af stress i mere end 5 år, hvilket var kommet til udtryk ved søvnløshed og depression, der to gange forinden havde ført til sygemelding fra arbejdet. Hendes funktionsbegrænsning havde været afhjulpet gennem den hidtidige vagtplan. Ændringen af vagtplanen var imidlertid uforenelig med hendes handicap.

Ligebehandlingsnævnet tillagde det dog afgørende betydning, at en lægeerklæring udarbejdet af medarbejderens læge et par måneder efter afskedigelsen angav, at medarbejderen fortsat ville være sygemeldt i 2-3 måneder, men at hun derefter ville kunne genoptage arbejdet som normalt. Ligebehandlingsnævnet afgjorde på den baggrund, at på tidspunktet for afskedigelsen havde medarbejderens begrænsninger ikke haft en lang varighed og virksomheden blev derfor frifundet.

DRC vurderer:
Afgørelsen er et eksempel på, at et sygefravær med en varighed på knap 6 måneder, hvor der ikke foreligger en prognose om et fremtidigt langvarigt sygefravær, ikke vil være tilstrækkeligt til at konkludere, at betingelsen om ”lang varighed” i forskelsbehandlingsloven er opfyldt.

Såfremt du måtte have spørgsmål eller ønsker uddybning af ovenstående, kontakt venligst DRCs chefkonsulent Kasper Kolenda på tlf.: 88 93 94 10 eller mail: kas@thehost.dk.