Få overblik over de nye satser i 2019

Der er kommet nye satser for sygedagpenge, barselsdagpenge, G-dage m.v. for 2019. Satserne gælder fra 1. januar 2019.

 • Sygedagpengesatsen er 117,70 kr. pr. time, svarende til 4.355 kr. pr. uge.
 • Barselsdagpengesatsen er 4.300 kr. pr. uge.

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring ved medarbejderes sygdom, der sikrer ret til refusion fra 2. fraværsdag frem for først at få refusion efter arbejdsgiverperiodens udløb efter 30 kalenderdage. For at kunne tegne en sådan forsikring, skal lønsummen ikke overstige 7.621.250 kr. i 2019.

 • Godtgørelse for G-dage (ledighedsdage) er 871,00 kr. for en hel dag.
 • Godtgørelsen for en halv dag er 436 kr. pr. dag.
 • Kørselsfradraget er 1,98 kr./km i intervallet 25-120 km og 0,99 kr./km fra 120 km og opefter.
  (I visse udkantsområder er fradraget 1,98 kr./km.).
 • For den skattemæssige værdi af delvis fri kost (normalt 2 måltider) ansættes værdien til 65 kr. pr. dag.
 • For 1 måltid ansættes værdien til 40 kr. pr. dag.

 

Betaling til Samlet Betaling består af flere bidrag. Nedenfor kan du se bidragssatser for 2019.

Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2019:

*) Finansieringsbidrag (FIB) dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. Bidraget går til:

 • arbejdsløshed
 • erhvervsrettet voksen -og efteruddannelse
 • midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • sygdom og barsel
 • udgifter til Lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

ATP administrerer arbejdsgiverbidragene og sender en opkrævning via Samlet Betaling til virksomhederne hvert kvartal. Bidraget til de fem ordninger bliver automatisk beregnet på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag.

ATP-satser – 2019:

Som privat virksomhed skal du indberette ATP-bidrag med A-sats.

Der kan være tilfælde, hvor du må anvende en lavere sats.
Se vejledningen for, hvornår du må anvende lavere bidragsats end A-sats her.

* Ved løsarbejdere forstås personer med afsluttende ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for én enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

For yderligere information, kontakt da DRC's juridiske rådgivning på tlf.: 33 25 10 11.