Ny ferielov – elevers ferierettigheder i overgangsåret

Her får du et overblik over elevers ferierettigheder i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Der sker ændringer fra den 1. maj 2020.

Vi overgår til den nye ferielov den 1. september 2020, men vi er allerede i gang med overgangen. Derfor sker der ændringer i elevers ferierettigheder allerede fra den 1. maj 2020, hvor miniferieåret starter.

I lovgivningen er der ikke taget særskilt stilling til elevers ferierettigheder i forbindelse med overgangsperioden. Beskæftigelsesministeriet har dog  tilkendegivet, hvordan elevreglerne skal håndteres i overgangsordningen, både for så vidt angår ferieafholdelse og indefrysning af feriemidler.

Gammel ferielov frem til 30. april 2020

Efter den gamle ferielov har elever ret til 25 dages betalt ferie i det første og andet hele ferieår. Derudover er eleven sikret ferie i det ferieår, hvor eleven bliver ansat (”ansættelsesferieåret”). Hvor meget ferie eleven har ret til i ansættelsesferieåret, afhænger af ansættelsestidspunktet. Hvis eleven ansættes inden den 1. juli, har eleven også ret til 25 dages betalt ferie i ansættelsesferieåret. Ansættes eleven den 1. juli eller senere, har eleven ret til fem dages betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april. Hvis eleven ikke får afholdt den tilskrevne ferie inden ferieårets udløb, bortfalder retten hertil uden kompensation. Der er her ikke taget højde for den situation, hvor eleven har feriepenge med fra tidligere ansættelsesforhold.

Miniferieåret fra 1. maj 2020 til 30. september 2020

Reglerne for miniferieåret følger som udgangspunkt de nugældende regler, det vil sige den gamle ferielov. Ifølge den gamle ferielov havde elever som nævnt ovenfor ret til 25 dages betalt ferie ved ansættelse inden den 1. juli 2020. Det er dog Beskæftigelsesministeriets vurdering, at det aldrig har været tilsigtet, at elever, der ansættes i miniferieåret, skulle stilles markant bedre end de øvrige ansatte. Elever, der ansættes i miniferieåret før den 1. juli 2020, skal derfor kun have tilskrevet 16,64 betalte feriedage til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020 (miniferieåret), og denne periode anses for at være et selvstændigt ferieår.

Det er endvidere Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de tilsikrede 16,64 feriedage bortfalder uden kompensation, hvis eleven ikke har afholdt dem inden 1. september 2020, og de ikke er aftalt eller varslet til afholdelse i september 2020, medmindre eleven har en lovlig feriehindring. Der er her ikke taget højde for den situation, hvor eleven har feriepenge med fra tidligere ansættelsesforhold.

Hvis eleven ansættes i miniferieåret den 1. juli 2020 eller senere, har eleven ikke krav på ferie i miniferieåret, medmindre eleven har optjent ferie fra et tidligere ansættelsesforhold.

Ny ferielov fra den 1. september 2020

I den nye ferielov er elever også sikret ret til 25 dages betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode. Derudover er eleven sikret betalt ferie i ansættelsesferieåret afhængigt af ansættelsestidspunktet. Det betyder, at eleven skal være sikret fem ugers betalt ferie, hvis eleven tiltræder i perioden 1. september til 31. oktober. Hvis eleven tiltræder i perioden 1. november til 30. juni, skal eleven være sikret tre ugers betalt hovedferie samt op til fem yderligere betalte feriedage, hvis virksomheden holder ferielukket før hovedferieperioden.

I den nye ferielov gælder samtidighedsferie også for elever, og eleven skal derfor blot være sikret ovenstående ferie i det omfang, eleven ikke selv optjener nok ferien efter de nye regler. Hvis eleven ikke får afholdt den ekstra sikrede ferie, udover det eleven selv har optjent, bortfalder retten hertil uden kompensation.

Hvis eleven ansættes i perioden 1. juli til 31. august, er eleven ikke tilsikret ferie i ansættelsesferieråret. Eleven har således ikke ret til ferie i ansættelsesferieåret, medmindre eleven har optjent ferie i et tidligere ansættelsesforhold.

Hvis eleven fratræder i løbet af et ferieår, skal feriegodtgørelse opgøres på baggrund af den faktisk optjente ferie – og ikke den tilsikrede ferie.

Indefrysning i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020

Der skal kun indberettes feriemidler til fonden for den ferie, eleven rent faktisk har optjent. Der skal således ikke beregnes feriemidler af den ferie, eleven er tilsikret udover optjent ferie.

Eksempler på elevers ferierettigheder i overgangsperioden

Nedenstående eksempler illustrerer, hvilke rettigheder elever har i overgangsperioden, alt efter hvornår uddannelsesaftalen begynder. Eksemplerne er baseret på Beskæftigelsesministeriets tilkendegivelse om elevers rettigheder i overgangsperioden:

Eleven er tiltrådt den 1. august 2019 og har ikke optjent ferie fra tidligere ansættelser:

 • Eleven har ret til at holde op til fem feriedage med løn, hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2020.
 • Miniferieåret fra den 1. maj til 30. september 2020 er elevens første hele ferieår. Eleven har ret til ferie med løn i 16,64 feriedage. Hvis ferien ikke er afholdt den 1. september 2020, og den ikke er aftalt eller varslet afholdt i september 2020, bortfalder den uden kompensation.
 • Ferieafholdelsesperioden, der begynder den 1. september 2021, er elevens anden hele ferieafholdelsesperiode (ferieår). Eleven skal være sikret 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden.
 • Ferie, som eleven har optjent på sædvanlig vis i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses som for de øvrige medarbejdere.

Eleven tiltræder den 1. juni 2020 og har ikke optjent ferie fra tidligere ansættelser:

 • Eleven har ret til at holde 16,64 feriedage i miniferieåret fra den 1. maj til 30. september 2020. Hvis ferien ikke er afholdt den 1. september 2020, og den ikke er aftalt eller varslet afholdt i september 2020, bortfalder den uden kompensation.
 • Ferieafholdelsesperioden, der begynder den 1. september 2020, er elevens første hele ferieafholdelsesperiode (ferieår). Eleven skal være sikret 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden.
 • Ferieafholdelsesperioden, der begynder den 1. september 2021 er elevens anden hele ferieafholdelsesperiode (ferieår). Eleven skal være sikret 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden.
 • Ferie, som eleven har optjent i perioden 1. juni 2020 til 31. august 2020, indefryses som for de øvrige medarbejdere.

Eleven tiltræder den 1. august 2020 og har ikke optjent ferie fra tidligere ansættelser:

 • Eleven har ikke ret til ferie i miniferieåret.
 • Ferieafholdelsesperioden, der begynder den 1. september 2020, er elevens første hele ferieafholdelsesperiode (ferieår). Eleven skal være sikret 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden.
 • Ferieafholdelsesperioden, der begynder den 1. september 2021 er elevens anden hele ferieafholdelsesperiode (ferieår). Eleven skal være sikret 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden.
 • Ferie, som eleven har optjent på sædvanlig vis i perioden 1. til 31. august 2020, indefryses som for de øvrige medarbejdere.

 

Kilde: Dansk Erhverv (opdateret d. 4. maj 2020)