Ny kompensationsaftale til restauratører 

*Opdateret 2. oktober 2020

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny kompensationsaftale, der skal hjælpe restauratører, hvis forretninger er begrænset af de nye, landsdækkende restriktioner. 

>>Læs her DRC's kommentar til kompensationsaftalen<<

Ordningen skal afbøde nogle af de negative økonomiske konsekvenser, der ventes at ramme branchen som følge af de nye tiltag for at dæmpe smittespredningen i samfundet. Med den nye aftale udvides adgangen til eksisterende hjælpepakker og kompensationsordninger.

Hvad indebærer hjælpepakken til restaurationsbranchen i korte træk?

  • Kompensation for faste omkostninger til barer, caféer, restauranter mv., som har fået indskrænket deres åbningstider, og som følge af det har haft en omsætningsnedgang på mindst 35 pct.
  • Kompensation til underleverandører
  • Kompensation til selvstændige ejere af barer, caféer, restauranter mv., som lider et omsætningstab på mindst 30 pct. som følge af de indskrænkede åbningstider.
  • En pulje på 100 mio. kr. til at imødegå økonomiske udfordringer for caféer, restauranter
    og barer, mv. (de nærmere detaljer for udmøntning af puljen er endnu ikke fastlagt)

Ordningen for faste omkostninger

Der gives adgang til at søge om kompensation for faste omkostninger for barer, restauranter og caféer mv., der får forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum. Det sker efter trappemodellen i den eksisterende, målrettede kompensationsordning for faste omkostninger, hvis virksomhederne lever op til følgende kriterier:

  • Virksomheden kan dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid, i forhold til hvad der er virksomhedens normale åbningstid.
  • Virksomheden kan sandsynliggøre en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted.

Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende. Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, medmindre der gælder særlige omstændigheder såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ referenceperiode.

Det er et krav, at kompensationen ikke overstiger virksomhedens nominelle nedgang i omsætning. Dette af hensyn til blandt andet statsstøttegodkendelsen.

Underleverandører

Underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver pålagt en begrænsning i åbningstiden, vil også være kompensationsberettigede som i den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid. Da det kan vise sig vanskeligt at dokumentere den specifikke relation mellem omsætningsnedgangen og begrænsningen i åbningstid for de virksomheder, der leveres til, forudsætter dette element en særskilt statsstøttegodkendelse.

Trappemodel

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde tolv trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct., og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover.

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder, der maksimalt har ansatte svarende til fem fuldtidsstillinger. Hvis det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent som følge af den nye restriktion på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90 pct. af de faste omkostninger. En forudsætning for den højere støtteprocent er, at virksomheden i kompensationsperioden ingen omsætning har.

De kompensationsberettigede faste omkostninger for virksomheder med begrænsning på åbningstiden defineres på samme måde som under den gældende kompensationsordning for faste omkostninger. Herunder vil det være muligt at opnå kompensation for de såkaldte letfordærvelige varer. Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan genanvende den tidligere udformede revisorerklæring.

Selvstændigordningen

Selvstændige, der driver barer, restauranter eller caféer mv., og som får forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, kan søge om kompensation efter den eksisterende kompensationsordning for selvstændige, hvis den selvstændige lever op til følgende kriterier:

  • Den selvstændige kan dokumentere, at vedkommendes virksomhed er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid, i forhold til hvad der er vedkommendes virksomheds normale åbningstid.
  • Den selvstændige kan sandsynliggøre, at vedkommendes virksomhed har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted. En periode skal dog som minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode sidste år.

Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, medmindre der gælder særlige omstændigheder, såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ referenceperiode.

I det omfang det er muligt, vil der blive fastsat en senere skæringsdato for registrering af virksomheden samt tilhørende referenceperiode. Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode, dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned som i den eksisterende ordning. Omsætningsperioden fastsættes efter samme model som den, der gælder for den gældende målrettede ordning for selvstændige.

Ansøgningskriterier, kompensationsperiode mv.

De nærmere ansøgningskriterier mv. fastsættes i en kommende bekendtgørelse for hver ordning. Kompensationsmodellerne for faste omkostninger og selvstændige vil gælde frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse frem til den 31. december 2020, hvis der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden, og vil gælde fra den 19. august 2020, hvor den første regionale nedlukning af barer, restauranter og caféer mv. fandt sted.

---

Mange medlemmer falder uden for kompensationsaftalens rammer

I DRC er vi i høj grad opmærksomme på, at en del af vores medlemmer - trods store tab relateret til de nye restriktioner - ikke er omfattet af kompensationsaftalen. Restauratører er nemlig kun kompensationsberettigede, hvis de er direkte ramt af den indskrænkede åbningstid - eksempelvis hvis deres lukketid ændres fra kl. 24 til kl. 22.

Det betyder, at fx frokostrestauranter ikke kan modtage kompensation, selvom de oplever en betydelig omsætningsnedgang på baggrund af restriktioner og anbefalinger.

I DRC forsætter vi kampen for, at kompensationsordningerne skal dække branchen bredt, så alle bliver kompenserede behørigt på baggrund af deres omsætningsnedgang. Dette uanset om nedgangen er en direkte eller afledt effekt af restriktionerne.

»Læs Folketingets aktstykke for aftalen her«
»Læs faktaark om aftalen her«