Lovgivning om rentefrit lån vedtaget

Som en del af regeringens hjælpepakke har Folketinget vedtaget et lovforslag om momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv. Loven træder i kraft den 5. maj 2020. 

Med den nye lov kan små og mellemstore virksomheder ansøge om et rentefrit lån, som beløbsmæssigt svarer til den momsangivelse, der havde frist 2. marts 2020.  

HVORNÅR:

  • Virksomheder kan ansøge om lånet i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 og kan forvente at få lånet udbetalt fem arbejdsdage efter, de har ansøgt.  

HVOR:

  • Ansøgning foregår via hjemmesiden www.virk.dkhvor der foreligger informationvejledning og kontaktoplysninger til Skattestyrelsen. Ansøgningen kan enten udfyldes og indsendes af virksomheden selv eller af virksomhedens rådgiver. 

HVEM:

Det er kun virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, herunder virksomheder i kultursektoren, som kan ansøge om lånet, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020. 

De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.  

Læs det vedtagne lovforslag om momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv HER. 

1) Særligt for virksomheder med foreløbige fastsættelser

For at blive godkendt til at modtage lånet er det et krav, at virksomheden ikke har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste tre år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden. Virksomheden kan se på sin Skattekonto, om den har en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden har en foreløbig fastsættelse, kan virksomheden erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet. 

2) Særligt for virksomheder med gæld til staten

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. For disse virksomheder vil lånet imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men lånet vil i stedet blive anvendt til at dække virksomhedens gæld. 

3) Virksomheder, som ikke er omfattet af lånemuligheden

Visse virksomheder er ikke omfattet af lånemuligheden. Det gælder blandt andet offentlige institutioner og virksomheder, der er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, tvangsopløsning eller likvidation. 

Derudover drejer det sig om virksomheder, der er blevet pålagt et krav om at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11, eller der inden for de seneste tre år ikke har angivet moms for en periode og derfor har fået en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, og hvor virksomheden fortsat ikke har angivet moms for den pågældende periode. 

Virksomheder hvis ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289 er også udelukket af låneordningen. Med ledelse menes en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden. 

Virksomheder, der i perioden den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 procent eller mere af ejerkredsen ud, er også udelukket låneordningen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre.  

Her er det et krav, at der skal foreligge en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 

  • At der i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med dagen for ansøgningen er sket et skifte af ejerkredsen på 50 procent eller mere.
  • At der foreligger en kontrakt, hvor materielle og immaterielle aktiver overdrages og prisfastsættes.
  • At der efter ejerskiftet fortsat foreligger aktiver i virksomheden, som kan anvendes til den fortsatte drift af virksomheden.
  • Navn, kontaktoplysninger og CVR-nr. på ejerkredsen inden ejerskiftet.

Erklæringen skal udarbejdes fysisk og vedhæftes virksomhedens ansøgning. 

4) Lånets varighed

Virksomhederne skal tilbagebetale lånet den 1. april 2021. 

Såfremt virksomheden ikke bliver tilbagebetalt i tide, vil virksomheden have gæld til staten, og der vil blive beregnet renter af denne gæld. Overstiger virksomhedens samlede gæld 5.000 kr. vil virksomheden modtage rykker, og ved fortsat manglende betaling vil gælden blive oversendt til inddrivelse. 

Hvis virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift ophører, skal virksomheden tilbagebetale lånet senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse. Hvis virksomheden i løbet af lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, f.eks. hvis virksomheden går konkurs, bliver tvangsopløst eller lukker, skal virksomheden tilbagebetale lånet straks.