Ny politisk aftale forbedrer kompensationspakkerne – Ny skattelåneordning mm.

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen bl.a. til danske virksomheder. Særligt tre initiativer er gode nyheder for branchen: En ny skattelåneordning for SMV’er, en løsning på CVR-problematikken, samt muligheden for at få delvis udbetaling af kompensation.

Som en følge af nedlukningen blev både lønkompensationsordningen og de generelle kompensationsordninger i sidste uge genåbnet og gælder nu hele landet.

Siden har DRC presset på for en politisk løsning på især tre af branchens udfordringer 1) den snarligt forestående indbetaling af A-skat, som ønskes udskudt, 2) CVR-problematikken, der gør det vanskeligt for virksomheder med flere P-numre at søge kompensation, og 3) det faktum, at kompensation generelt er alt for lang tid om at nå ud til restaurationerne.

Glædeligvis blev regeringen og en række af Folketingets partier i går enige om en ny aftale, der søger at løse netop disse udfordringer og adskillige andre. DRC ser positivt på aftalen, der også omfatter en forlængelse og forenkling af kompensationsordningerne og muligheden for delvis udbetaling. Alle meget kærkomne tiltag.

Uddrag fra aftalen:

Ny A-skattelåneordning for SMV’er
Aftaleparterne er enige om, at der med udgangspunkt i den allerede indførte momslåneordning indføres en ny låneordning, der gør det muligt for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021. Lånet dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling og skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Låneordningen skønnes samlet set at kunne styrke likviditet for små og mellemstore virksomheder med knap 7 mia. kr.. Det vurderes muligt at udbetale lånene primo februar 2021 forudsat en hurtig lovgivningsproces i januar 2021 samt godkendelse af EU-Kommissionen, da ordningen indebærer statsstøtte. Der foregår parallelt drøftelse med EU-Kommissionen. Likviditetsvirkningen vil kunne komme væsentligt hurtigere ud til virksomhederne end ved nye udskydelser af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Låneordningen skønnes med en vis usikkerhed at medføre et mindre provenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 20 mio. kr.. Dertil kommer administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på samlet set ca. 1 mio. kr. i 2021- 2025.

Kompensation til tvangslukkede enheder (løsning på CVR-problematikken)
Aftalepartierne er enige om at udvide adgangen til faste omkostninger light til alle tvangslukkede enheder landsdækkende. Dermed kan alle tvangslukkede enheder uden omsætning opnå 100 pct. kompensation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dog maks. 100.000 kr. kr. pr. måned pr. enhed (P-nummer).

Den særlige model for enheder kan anvendes af virksomheder, der har flere enheder (P-numre), og hvor en del af enhederne er tvangslukkede, men ikke alle. De øvrige ikke-tvangslukkede enheder kan søge om kompensation under de andre ordninger, forudsat at de har en omsætningsnedgang på mindst 30%.

Forlængelse af målrettede kompensations- og garantiordninger samt øvrige puljer
Følgende kompensations- og garantiordninger mv., der er relevante for branchen, forlænges fra efter den 31. januar 2021 til og med den 28. februar 2021. Denne forlængelse gælder for de målrettede ordninger. Hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende:

  • Kompensationsordninger for faste omkostninger
  • Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer
  • Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunststøtteordning
  • Garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder

Derudover videreføres en række puljeordninger frem til og med den 28. februar, som er tilpasset det forventede træk på puljerne baseret på hidtidige erfaringer, herunder Matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidligere faser og venturevirksomheder.

Forenkling og forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light og selvstændige mv.
Aftalepartierne er enige om at afsætte 85 mio. kr. til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger ’light’ samt selvstændige mv. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv.

Forenklingerne er følgende:

  • Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
  • Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
  • Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
  • Ensretning og forbedring af faste omkostninger light - uden trappemodel men med højere kompensationsloft

Aftalepartierne er enige om, at der skal være mulighed for delvis udbetaling. Erhvervsstyrelsen vil på denne baggrund så vidt muligt vil bestræbe sig på at foretage delvise udbetalinger, når forholdene tillader det. Konkret vil Erhvervsstyrelsen bestræbe sig på at anlægge en fleksibel tilgang til administrationen med kompensationsordningerne inden for rammerne af forsvarlig administration.

Kompensation for sæsonafhængige erhverv
Aftalepartierne er enige om at indføre en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen. Ordningen skal følge den tidligere aftale om sæsonafhængige erhverv fra aftalen om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige mv. af 23. juni 2020.

For at være sæsonbetonet selvstændig, skal det kunne dokumenteres, at den forventede månedlige omsætning i kompensationsperioden er mindst 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over det anvendte regnskabsår. De sæsonbetonede selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 pct. af deres omsætningsnedgang. Selvstændige og kunstnere vil maks. kunne få op til 37.000 kr. pr. måned.

Kompensationsperioden vil gælde fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. Omsætningsnedgangen i kompensationsperioden opgøres i forhold til omsætningen i referenceperioden, som er fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019.

Derudover gælder øvrige krav i ordningen for selvstændige mv.

Pulje til sæsonbetonede investeringer omkring julen
Aftalepartierne er enige om at etablere en pulje på 5 mio. kr. til sæsonbetonede investeringer omkring julen, hvor virksomheder vil kunne søge om tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger, som ikke kan dækkes af de eksisterende kompensationsordninger.

Læs den fulde aftaletekst her