Nye regler om udenlandsk arbejdskraft

Med virkning fra den 1. juni 2019, har Regeringen vedtaget dele af det lovforslag, som udlændinge- og integrationsministeren fremsatte tidligere i år, der skal styrke rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Resume:
Lovforslaget vedrørende en mere lempelig fast track-ordning er blevet vedtaget. Fast track-ordningen er en ordning, som gør det hurtigere og lettere for certificerede virksomheder at ansætte højtkvalificerede udenlandske medarbejdere.
Det blev endvidere vedtaget, at arbejdsgivere fremover skal have oplyst, hvis en af deres udenlandske medarbejdere får afslag på opholdstilladelse, eller hvis medarbejderens opholdstilladelse nægtes forlænget, bortfalder eller bliver inddraget af myndighederne.
Folketinget har samtidig skærpet bødeniveauet for ulovlig beskæftigelse af udenlandske medarbejdere.
DRC følger udviklingen, og vil forsat arbejde på at forbedre vilkårene for rekruttering af arbejdskraft – herunder udenlandsk arbejdskraft.

Lovforslaget, som det oprindeligt så ud, indeholdt blandt andet forslag om at nedsætte beløbsordningens krav om minimumsløn fra 426.985,06 kroner (2019-niveau) til 350.000 kroner for de udenlandske medarbejdere, der kommer fra et af de såkaldte top-30 lande, som Danmark har stor samhandel med.
Det blev også foreslået at ændre positivlisten, så den i højere grad kommer til at svare til efterspørgslen af arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Disse dele af lovforslaget er ikke blevet vedtaget.

Mens lovforslagene til en landedifferentieret beløbsordning samt en ny og moderniseret positivliste blev forkastet, blev lovforslaget vedrørende en mere lempelig fast track-ordning vedtaget. Det blev endvidere vedtaget, at arbejdsgivere fremover skal have oplyst, hvis en af deres udenlandske medarbejdere får afslag på opholdstilladelse, eller hvis medarbejderens opholdstilladelse nægtes forlænget, bortfalder eller bliver inddraget af myndighederne. Folketinget har samtidig skærpet bødeniveauet for ulovlig beskæftigelse af udenlandske medarbejdere.

Med virkning fra den 1. juni 2019 gælder det b.la., at en virksomhed ikke får inddraget sin certificering, når betingelserne for certificeringen ikke længere er opfyldt, såfremt virksomheden kan godtgøre, at der foreligger undskyldelige omstændigheder, og såfremt virksomheden ikke tidligere er straffet for overtrædelse af udlændingeloven.

I bemærkningerne til lovforslaget omtales fx det forhold, at en undskyldelig omstændighed kan være, hvis en virksomhed er ifaldet straf på grund af simpel uagtsomhed. Det vil i alle tilfælde være en konkret vurdering, om en certificering skal inddrages som følge af, at betingelserne for certificeringen ikke længere er opfyldt.

Endelig bliver karantæneperioden ændret fra 2 år til 1 år, således at virksomheder, der har fået inddraget deres certificering, vil kunne generhverve denne allerede efter 1 år.

Orientering til arbejdsgivere om forhold af betydning for ansættelsens lovlighed

Det vedtagne lovforslag indebærer endvidere, at arbejdsgivere i højere grad fremover får hjælp til at undgå ulovlig beskæftigelse af udenlandske medarbejdere. Fra den 1. juni 2019 vil arbejdsgivere således få videregivet oplysninger fra Udlændingestyrelsen og SIRI, hvis:

  • en af deres udenlandske medarbejdere har fået afslag på opholdstilladelse eller på en forlængelse heraf
  • den udenlandske medarbejders opholdstilladelse er konstateret bortfaldet eller er blevet inddraget.

I disse situationer sker videregivelsen af oplysninger uden den udenlandske medarbejders samtykke.

Videregivelsen af oplysninger gælder dog kun i forhold til de udenlandske medarbejdere, der har været beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver inden for de seneste 3 måneder, og omfatter ikke de tilfælde, hvor arbejds- og opholdstilladelsen ikke længere er gyldig på grund af ansættelsesforholdets ophør, eller fordi hvis opholdstilladelsens maksimale længde på 4 år er udløbet.

Formålet med lovændringen er at hjælpe virksomhederne, så de ikke uforvarende kommer til at overtræde udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Skærpet bødeniveau
Arbejdsgivere, der beskæftiger en udenlandsk medarbejder uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de fastsatte betingelser for en arbejdstilladelse, risikerer at blive straffet med bøde eller fængsel indtil op til 2 år.

Med henblik på at vurdere straffen, indgår det i dag som en skærpende omstændighed, hvis:

  • overtrædelsen er begået bevidst,
  • hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel
  • udlændingen ikke har ret til at opholde sig i landet.

Med vedtagelsen af lovforslaget skærpes bødeniveauet, således at det ved straffens udmåling for beskæftigelse af en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, nu også indgår som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen skyldes grov uagtsomhed.

Ifølge lovens forarbejder anses det som grov uagtsomhed, hvis arbejdsgiveren udviser en bebrejdelsesværdig adfærd. Det skal således kunne bebrejdes arbejdsgiveren, at denne handlede eller forholdt sig passivt, og at der af denne grund er udvist forhold, som kunne og burde være undgået, fx ved arbejdsgiverens bedre iagttagelse, mere omtanke eller initiativ til fremskaffelse af oplysninger.

DRC’s kommentarer
DRC arbejder b.la. for, at branchen har den bedst mulige adgang til kvalificeret arbejdskraft. I en tid, hvor branchen har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så DRC gerne, at særligt ændringerne i beløbsordningen og positivlisten også var blevet vedtaget. DRC følger udviklingen, og vil forsat arbejde på at forbedre vilkårene for rekruttering af arbejdskraft – herunder udenlandsk arbejdskraft.