Overblik over de nye satser i 2020

Der er kommet nye satser for sygedagpenge, barselsdagpenge, G-dage m.v. for 2020. Satserne gælder fra 1. januar 2020.

  • Sygedagpengesatsen er 119,05 kr. pr. time, svarende til 4.405 kr. pr. uge
  • Barselsdagpengesatsen er 4.405 kr. pr. uge. (træder i kraft 6. januar 2020)

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring ved medarbejderes sygdom, der sikrer ret til refusion fra 2. fraværsdag, frem for først at få refusion efter arbejdsgiverperiodens udløb, efter 30 kalenderdage.
For at kunne tegne en sådan forsikring, skal lønsummen ikke overstige 7.708.750 kr. i 2020.

Godtgørelse for G-dage (ledighedsdage) er 881,00 kr. for en hel dag.

Godtgørelsen for en halv dag er 441 kr. pr. dag.

Kørselsfradraget er 1,96 kr./km i intervallet 25-120 km og 0,98 kr./km fra 120 km og opefter.

For den skattemæssige værdi af delvis fri kost (normalt 2 måltider) ansættes værdien til 65 kr. pr. dag.

For 1 måltid ansættes værdien til 45 kr. pr. dag.

Betaling til Samlet Betaling består af flere bidrag. Nedenfor kan du se bidragssatser for 2020.

Bidragssatser pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal i 2020:

*) Kr. AES Bidragene

x) Finansieringsbidraget dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde.

Bidraget går til:

  • arbejdsløshed
  • VEU-godtgørelse
  • midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • sygdom og barsel
  • udgifter til Lønmodtagernes Garantifond (LG)
  • resourceforløbsydelse under jobafklaring.

ATP administrerer arbejdsgiverbidragene og sender en opkrævning via Samlet Betaling til virksomhederne hvert kvartal. Bidraget til de fem ordninger bliver automatisk beregnet på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag.

ATP-satser – 2020:
Som privat virksomhed skal du indberette ATP-bidrag med A-sats.
Der kan være tilfælde, hvor du må anvende en lavere sats.

*Ved løsarbejdere forstås personer med afsluttende ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for én enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

For yderligere information, kontakt da DRC's juridiske rådgivning på tlf.: 33 25 10 11.