Sådan udfases kompensationsordningerne

Natten til mandag i denne uge har regeringen sammen med et flertal af Folketinget offentliggjort en politisk aftale om udfasning af hjælpepakkerne samt tiltag, der kan stimulere dansk økonomi i den kommende tid. Få et samlet overblik her.

UDFASNING AF KOMPENSATION FOR FASTE OMKOSTNINGER

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020. Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
  • Forbud mod at holde åbent ophæves efter den 8. juni 2020: Virksomheden skal have været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til virksomheder, hvis forbud er ophævet.
  • Forsamlingsforbud: Virksomheder kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren som virksomheden skulle levere til har opnået kompensation via arrangementsordningen.
  • Grænselukninger: Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli-august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner.

Læs flere detaljer om udfasningen af ordningen HER.

Som udfasningen af kompensationsordningen er præsenteret, er der umiddelbart ikke lagt op til, at restaurationer der fortsat er pålagt restriktioner, der for langt de fleste væsentligt begrænser omsætningsmulighederne, vil have mulighed for at blive kompenseret efter den 8. juli. Det er ikke i overensstemmelse med de anbefalinger, som DRC har arbejdet for, og vi vil derfor kæmpe for, at så længe branchen er underlagt restriktioner, der begrænser restaurationernes mulighed for omsætning, bør der være adgang til kompensation svarende til den kompensationstrappe, der allerede er på plads.

UDFASNING AF KOMPENSATIONSORDNING FOR SELVSTÆNDIGE OG VIRKSOMHEDER MED OP TIL 25 ANSATTE

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt.

Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

LÅNE- OG GARANTIORDNINGER

Der er som led i hjælpepakkerne etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for blandt andet pengeinstitutters udlån til danske virksomheder. Dels er der oprettet to ordninger målrettet SMV’er, dels to for større virksomheder.

I garantiordningerne stilles der som hovedregel garanti for 70 pct. af bankernes nyudlån til virksomheder med henblik på at lette låneomkostninger for virksomhederne. Med henblik på at understøtte danske virksomheder i udfasningen af kompensationsordninger yderligere er partierne endvidere enige om at forhøje garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.

Lån- og garantiordningerne faciliteres af Vækstfonden, som du kan læse mere om på deres hjemmeside www.vf.dk/covid-19.

SUSPENDERING AF G-DAGE

Partierne er enige om at forlænge den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august. Suspendering indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal betale g-dage ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser i perioden 1. juli til og med den 31. august 2020. Mindsteudbetalingsreglen ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser suspenderes i samme periode.

Forslaget vil forlænge perioden, hvor virksomhedernes omkostninger samt administration ved arbejdsfordeling og hjemsendelse begrænses. Forslaget vil samtidig mindske a-kassernes administration, så de kan bruge ressourcerne på de nye ledige.

LEMPELIGERE BETALINGSFRISTER FOR A-SKAT, AM-BIDRAG OG MOMS

Udskydelserne af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms har forbedret likviditeten for virksomhederne med op til ca. 150 mia. kr. De udskudte betalinger ville være faldet relativt hurtigt efter genåbningerne og kunne derfor belaste virksomheder i en fase, hvor de er ved at genetablere deres forretningsgrundlag.

Et enigt Folketing vedtog den 9. juni en hastelovgivning, der muliggør en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

Indtil videre er de nærmere detaljer for disse betalingsfrister ikke offentliggjort endnu.

FREMRYKNING AF UDBETALING AF FERIEPENGE

Partierne er enige om at sikre en delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til op til 3 ugers ferie.

Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler mv. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning, herunder grundlaget for opgørelsen af feriemidlerne. Det forventes, at feriemidlerne vil kunne udbetales senest oktober 2020.

Initiativet forventes at indebære hastelovgivning. Derudover er der enighed om at drøfte behovet for udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler til efteråret.