Vejledning til hjælpepakke: Virksomhedsejere med op til 25 ansatte

Til orientering: Lørdag den 18. april har regeringen sammen med Folketingets partier annonceret følgende ændringer til ordningen:

 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli.
 • Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25.
 • Samtidig forhøjes kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet.
 • For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.

Ved forlængelse af kompensationsordninger vil virksomhederne skulle ansøge igen for en ny kompensationsperiode.

Der ligger ikke yderligere materiale tilgængelig, udover den aftaletekst og faktaark, der er offentliggjort sammen med Finansministeriets pressemeddelelse, som kan læses HER. DRC afventer opdateret vejledning fra Erhvervsstyrelsen, inden nedenstående vejledning kan blive opdateret mere detaljeret.

DRC har udarbejdet en vejledning til ansøgning af kompensation for selvstændige og virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte. Denne hjælpepakke er således rettet mod virksomhedsejerne i de mindste virksomheder.

Gå direkte til ansøgningsportalen HER.

Erhvervsstyrelsens vejledning til ansøgning kan du finde HER.

Ordningen beror på denne bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet. Læs mere HER.

Hent vejledningen som PDF HER.

1) Forudsætning for brug af ordningen

Du kan søge kompensation for din virksomheds tabte omsætning, hvis du opfylder følgende krav:

 • Ejer mindst 25 pct. af virksomheden
 • Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
 • Arbejder i virksomheden
 • Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 pct. som følge af coronavirus
 • Har maksimalt 10 fuldtidsansatte

2) Ansøg om kompensation

Følgende informationer skal være klar ved ansøgning:

 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden (se nærmere nedenfor)
 • Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden (se nærmere nedenfor)
 • Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.
 • Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Erhvervsstyrelsens vejledning til ansøgning kan du finde HER.

Gå direkte til ansøgningsportalen HER.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89. Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

3) Hvor meget kan man få i kompensation?

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 69.000 kr. i en periode på tre måneder. Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

Omsætningstabet opgøres på baggrund af en sammenligning med perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019 (referenceperioden). For virksomheder der ikke har haft omsætning i perioden omtalt, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen.

4) Hvordan opgøres antallet af fuldtidsansatte?

Antallet af ansatte opgøres uden ejere og medarbejdende ægtefæller. En ansat er en lønmodtager med fast kontrakt til virksomheden. Et årsværk er 1924 timer om året, hvilket svarer til 37 timer om ugen. Antallet af ansatte må maksimalt være 10 årsværk for at modtage kompensation gennem ordningen. Det er kun de ansatte, der har fast arbejdssted i Danmark, der skal tælles med i opgørelsen.

5) Kan jeg både få lønkompensation til mine ansatte og samtidig modtage kompensation fra denne ordning?

Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

6) Kan jeg søge kompensation for mindre end 3 måneder?

Nej, du kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020. Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab.

7) Kan min medarbejdende ægtefælle også få kompensation?

Ja, hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan din virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

Det håndteres i ansøgningen at virksomheden kan have flere ejere så længe de i øvrigt lever op til kriterierne, herunder en ejerandel på mindst 25 pct.

8) Kan jeg få kompensation flere gange, hvis jeg ejer flere virksomheder?

Nej, du kan kun modtage kompensation én gang. Ejer du flere virksomheder kan du altså ikke få kompensation for flere forskellige virksomheder.

9) Kan jeg få kompensation hvis jeg arbejder i min virksomhed på deltid?

Ja, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. per måned, og du ejer minimum 25 pct. af virksomheden.

10) Skal jeg tilbagebetale kompensation hvis jeg klarer mig godt resten af året?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage. Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

11) Skal jeg bruge revisorbistand for at kunne søge ordningen?

Nej, det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for virksomheder med op til 10 ansatte.  Dog kan Erhvervsstyrelsen pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor, hvis din ansøgning udtages til kontrol.

Revisorbistand vil således være relevant i forbindelse med Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol af, om ansøger har opfyldt de betingelser, der er udbetalt kompensation på baggrund af. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko mv. Endvidere kan der kræves revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

DRC anbefaler derfor, at man sammen med sin revisor gennemgår dokumentation m.m. forud for ansøgningen. Hvis du som virksomhed ikke har en fast revisor tilknyttet, kan du læse mere HER.

Dækning af revisorudgifter med 80 pct. er ikke en del af den politiske aftale om en kompensationsordning for selvstændige. Det er en del af aftalen om en kompensationsordning for virksomhedernes faste udgifter, hvor der i forbindelse med ansøgning skal fremsendes en revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder.

12) Jeg er pensionist, kan jeg søge om kompensation for tabt omsætning?

Ja, du kan som pensionist søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at søge ordningen.

Kilde: Erhvervsstyrelsen