Vælg en side

Funktionærloven danner det retlige grundlag for funktionærers ansættelse, hvorfor loven som udgangspunkt kun gælder for de grupper af medarbejdere, der er benævnt i lovens § 1. Ansætter du en medarbejder, som ifølge loven er funktionær, skal du derfor overholde funktionærlovens bestemmelser. Loven regulerer ikke forhold omkring løn og arbejdstid. Disse vilkår reguleres i den individuelle ansættelsesaftale eller gennem eventuel overenskomst.

For at en medarbejder er at betragte som omfattet af funktionærloven skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Det pågældende arbejde skal være af en bestemt art
Arbejde der typisk er at betragte som værende funktionærarbejde er kontor- og handelsarbejde samt lagerekspedition (eksempelvis receptionister). Medarbejderen skal være beskæftiget med kontorarbejde, køb/salg eller lagerekspedition, der kan sidestilles hermed.

Arbejdsledere (i nogle tilfælde restaurant- og køkkenchefer)vil som regel være omfattet af funktionærloven, hvis vedkommende har en overordnet stilling i forhold til de øvrige medarbejdere. Loven stiller intet krav om, at arbejdslederen kun må være beskæftiget med ledelse, hvorfor denne sagtens kan have flere funktioner. Arbejdslederen skal dog i det væsentlige tage sig af ledelse for at kunne betragtes som funktionær.

2. Beskæftigelsen skal opfylde en minimumsgrænse
For at en medarbejder kan opnå status som funktionær skal denne være beskæftiget minimum 8 timer om ugen i gennemsnit hos den pågældende arbejdsgiver. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om fast ugentlig beskæftigelse, men ved svingende beskæftigelse vil der blive lagt vagt på, at medarbejderen arbejder hver uge, karakteren af stabilitet samt at beskæftigelsen har en passende lang varighed. Ydermere er det af betydning, at medarbejderen har en egentlig forpligtigelse over for arbejdsgiveren.

3. Der skal bestå et tjenesteforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager
Medarbejderen skal endvidere være underlagt arbejdsgiverens detaljerede instrukser for udførelsen af det pågældende arbejde

Alle tre betingelser SKAL være opfyldt for at funktionærloven kan finde anvendelse.

Funktionærkontrakt