Vælg en side

Hvor gælder Virksomhedsoverdragelses­loven?

Ved en virksomhedsoverdragelse gælder virksomhedsoverdragelsesloven indenfor EU’s geografiske område, og træder i kraft, når en virksomhed skifter ejer, helt eller delvist. Med andre ord skal du forholde dig til loven om virksomhedsoverdragelse, når ejerskabet af en virksomhed overdrages til en anden. Den nye ejer har fra overdragelsen ansvaret for virksomhedens drift og de forpligtelser over for virksomhedens ansatte, der følger af at være arbejdsgiver.
Hovedhensynet i Virksomhedsoverdragelsesloven er, at de ansatte ikke skal kunne mærke forskel på, om de arbejder for den tidligere eller den nye ejer.

Virksomhedsoverdragelsesloven kan som hovedregel ikke fraviges.

Select videoshoot

Hvad omfatter begrebet "overdragelse"?

Begrebet ”overdragelse” omfatter køb, herunder:

  • konkurs- eller dødsbo
  • gaveoverdragelse
  • fusion
  • overgang fra persondreven virksomhed til drift i selskabsform
  • overførelse ved forpagtning, leasing, franchising og andre tilfælde, hvor en virksomhed reelt videreføres med ny indehaver.

Virksomhedsoverdragelsens omfang og erhververs forpligtelser?

Ifølge Virksomhedsloven overtager den nye ejer eller medejer umiddelbart de rettigheder og forpligtelser, der gjaldt på overdragelsestidspunktet. DRC’s medlemmer skal være særligt opmærksomme på rettigheder og forpligtelser ved kollektiv overenskomst og individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold.
Formuleringen ”umiddelbart” skal tages bogstaveligt. Enhver lønmodtager, der er ansat i virksomheden og ikke er fratrådt eller fritstillet (læs mere om fritstilling her) forud for overdragelsen, forbliver ansat under den nye ejer, uanset om vedkommende på det pågældende tidspunkt er syg eller på ferie, kursus, barselsorlov eller lignende.

De forpligtelser, der overgår til den nye ejer, omfatter alle eventuelle krav, eksempelvis løn i opsigelsesperioden, manglende ferieindbetaling og godtgørelse for usaglig afskedigelse.
Erhververs forpligtelse gælder, uanset om forpligtelsen er aftalt skriftligt eller mundtligt, eller om den eksisterer via kutyme eller sædvane. Dette kan begrundes i, at en virksomhedsoverdragelse kvalificeres som en væsentlig ændring for virksomhedens ansatte.

Virksomhedsoverdragelse og elever

Den nye virksomhedsejer indtræder alene i ovenstående rettigheder og forpligtelser, i forhold til aftaler om elever, hvis virksomheden efter overdragelsen godkendes som lære- eller praktiksted. Erhververen er således forpligtet til at fortsætte elevaftalen, og elever er forpligtede til at fortsætte elevforholdet. Dog under forudsætning af, at erhverver kan godkendes til at oplære eleven.

Erhververs undersøgelse (due diligence) af overdragerens virksomhed

Fordi erhverver indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet, er det meget vigtigt, at en potentiel erhverver foretager en grundig undersøgelse af overdragerens (sælgers) virksomhed.

Denne undersøgelse kaldes en due diligence-undersøgelse, og formålet er at give erhververen en indsigt i virksomheden. Undersøgelsen vil være i sælgers interesse, da omfanget af de garantier og forpligtelser, som sælgeren oftest skal afgive som led i virksomhedsoverdragelsen, derigennem søges begrænset. Det kan være en god idé, at køber opfordrer overdrager til at oplyse om og grundigt gennemgå alle forpligtelser overfor ansatte. Det kan eksempelvis omfatte bevarelse af anciennitet, frynsegoder, ferieforhold og optjente feriedage, forpligtelser i forhold til kollektive overenskomster, lønforpligtelser etc.

Erhverver bør altid være meget grundig i sin undersøgelse. Sælger skal dog være opmærksom på sin loyale oplysningspligt, hvorefter han er forpligtet til at oplyse om vigtige forhold. Forsømmer køber denne forpligtelse, vil det være at betragte som en misligholdelse, der i værste fald kan føre til, at erhverver kan træde tilbage fra handlen og kræve erstatning, hvis han har lidt et økonomisk tab.

Forpligtelser i forhold til kollektive overenskomster

Hvis overdrageren har tegnet en overenskomst på sin virksomhed, overtager erhververen også overenskomsten, medmindre han aktivt frasiger sig den. Fristen for at frasige sig overenskomsten er som hovedregel tre uger fra overtagelsesdagen. I nogle helt særlige situationer fraviges fristen dog, eksempelvis hvis sælger har undladt at oplyse om, at virksomheden var overenskomstdækket. I så fald kan overenskomsten frasiges inden for en frist på fem uger efter, at overdrager er blevet bekendt med, at virksomheden var omfattet af en overenskomst.

Erhververen har altså ret til at frasige sig en eventuel overenskomst. Hvis erhverver frasiger sig overenskomsten, er hun/han forpligtet til at følge overenskomstens niveauer for ansattes løn- og ansættelsesvilkår i resten af overenskomstperioden.
Hvis en erhverver ikke frasiger sig overenskomsten, og overdrager i øvrigt har opfyldt sin loyale oplysningspligt, tiltræder erhverver pågældende overenskomst, og skal således følge denne fremover.

Juridisk hjælp til virksomhedsoverdragelse

DRC anbefaler altid, at man kontakter sekretariatet ved spørgsmål om virksomhedsoverdragelse.
Hvad enten du er køber eller sælger, har vi hos DRC et hold af specialister klar til at hjælpe dig med en virksomhedsoverdragelse. Kontakt os i dag på telefon: 33 25 10 11 eller på drc@thehost.dk.