Vælg en side

Om Praktikplads-AUB

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en aftale, som skal imødegå manglen på kvalificeret, erhvervsuddannet arbejdskraft i Danmark. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2018.

En del af aftalen, den såkaldte Praktikplads-AUB, skal sikre at der fremover oprettes flere praktikpladser. Det grundlæggende princip bag praktikpladsaftalen er, at de arbejdsgivere, der bidrager tilstrækkeligt til uddannelsen af elever belønnes. De, der ikke gør sanktioneres med opkrævning af et økonomisk bidrag.

Praktikplads-AUB er en ny ordning, og påvirker derfor ikke det ordinære AUB-bidrag. Det fortsætter på uændrede vilkår. Arbejdsgivere er omfattet af den nye Praktikplads-AUB aftale, hvis de det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat medarbejder, hvis højeste fuldførte uddannelse er en erhvervsuddannelse.

Hvad betyder Praktikplads-AUB

Arbejdsgivere vil hvert år senest i april modtage en forskudsopgørelse, der angiver, hvor mange elever, der skal ansættes inden årets udgang. Desuden vil det fremgå, hvor virksomheden aktuelt placerer sig i forhold til de fastsatte mål. I juni året efter – første gang i 2019 – sendes en årsopgørelse, der viser om virksomheden står til en bonus eller en sanktion.

Antallet af elever, der skal ansættes årligt omregnes til elevpoint og tallet er afhængigt af antallet og sammensætningen af erhvervsuddannede medarbejdere i virksomheden. De forskellige erhvervsuddannelser vægtes nemlig forskelligt i beregningen.

For hvert elevpoint virksomheden mangler ved årets afslutning, betales et bidrag på 27.000 kr. til Praktikplads-AUB (2018). Til gengæld er det muligt at opnå en praktikbonus på op til 25.000 kr. pr. helårselev, hvis målene for elevpoint er opfyldt, og antallet af helårselever ansat i indeværende år overstiger det gennemsnitlige antal helårselever ansat de foregående tre år.

Desuden nedsættes bidraget til Praktikplads-AUB med 295 kr. (2018) for hver erhvervsuddannede medarbejder ansat i virksomheden.

Inden elever kan ansættes, skal virksomheden godkendes som praktikplads – det kan den lokale erhvervsskole være behjælpelig med. Elever kan findes på www.praktikpladsen.dk eller gennem erhvervsskolerne.

Beregning af antallet af elever

DRC har nederst på siden opstillet tre fiktive eksempler på beregninger af elevpoint og de følgende økonomiske konsekvenser for forskellige virksomheder. Bemærk her, at de bidrag, de fiktive virksomheder står til at skulle betale, ligger langt fra bidragssatsen på 27.000 kr. pr. manglende elevpoint. Det ser således ud til, at de økonomiske konsekvenser for mindre virksomheder i praksis er mindre end forventet.

Hvem er omfattet?

Det er langt de fleste arbejdsgivere inden for restaurationsbranchen. Ordningen omfatter som bekendt alle virksomheder, der sidste år har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Er der indberettet ATP-bidrag for virksomhedens ejere, tæller de også med i regnskabet, og det samme gør deltidsansatte medarbejdere. Har man flere deltidsansatte kan disse altså tilsammen medføre, at man omfattes af ordningen. Med andre ord er man omfattet, såfremt man sidste år indberettede mere end 3.408 kr. i ATP-bidrag for sine erhvervsuddannede medarbejdere, og fortsat har erhvervsuddannede medarbejdere ansat i år.

Fritagelse

At ansætte elever i en virksomhed kræver en officiel godkendelse fra den lokale erhvervsskole. Uden en godkendelse kan arbejdsgiver ikke slå praktikstillinger op på praktikpladsen.dk og således heller ikke ansætte elever. Men ifølge udtalelser fra AUB gælder den nye ordning også for virksomheder, der ikke kan få den officielle godkendelse og derfor ikke har lov til at ansætte elever. Det samme gør sig gældende for eksempelvis restauranter, der ikke har a la carte og derfor ikke kan tilbyde elever mulighed for at færdiggøre uddannelsen, eller sæsonforretninger, der kun har åbent en del af året. Her vil man som virksomhed være henvist til at undersøge, om man kan blive godkendt til at uddanne elever i dele af en uddannelse. Den lokale erhvervsskole kan være behjælpelig med at afdække mulighederne for dette.

Nedsættelse

Nedsættelse af bidraget kan udelukkende søges af godkendte praktikvirksomheder, der ikke kan få besat en opslået stilling. Stillingen skal have været opslået i minimum 90 kalenderdage, og der gives højst nedsættelse for virksomhedens mål for elevpoint. Arbejdsgiver skal derfor søge om nedsættelse på ny hver gang en elevstilling ikke besættes. De kriterier, der skal opfyldes for at få nedsat bidraget fremgår af linket her.

Udenlandsk arbejdskraft

Faglærte medarbejdere med udenlandsk baggrund indgår i beregningen af bidraget til Praktikplads-AUB. Dette sker automatisk, og man skal som virksomhed ikke foretage sig noget særligt i den henseende.

Eksempler

Inden for overnatningsfaciliteter og i restaurationsbranchen er der en målratio for elever på 0,023. Det vil sige, at man pr. 100 erhvervsuddannede i branchen skal ansætte 2,35 elever. Det har DRC overført på tre fiktive eksempler nedenfor, for at tegne et billede af, hvilken betydning Praktikplads-AUB vil have for mange overnatnings- og restaurationsvirksomheder.

Eksempel 1

Virksomhed A driver en bodega med fem fuldtidsmedarbejdere, hvoraf tre har en erhvervsuddannelse som hhv. frisør, murer og kok som den højeste fuldførte uddannelse. De tre erhvervsuddannede står bag baren og bruger således ikke deres faglighed i arbejdet. Virksomheden har ingen deltidsansatte. Der indbetales fuldt ATP-bidrag på 4.308 kr. om året for alle medarbejderne, inkl. de tre erhvervsuddannede. Virksomheden har aldrig haft elever, da den som bodega ikke har kapacitet til det.

Virksomhed A har på denne baggrund et mål for elevpoint på 0,09 elever og et aktuelt elevpoint på 0,0, da den ikke har nogle elever. Med nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere på 295 kr. vil det foreløbige bidrag være ca. 1.550 kr., som skal betales til Praktikplads-AUB, hvis der ikke ansættes flere elever.

Eksempel 2

Virksomhed B er en sæsonbutik, der har åbent fra april til september hvert år. Virksomhed B har 10 deltidsansatte medarbejdere, der hvert år ansattes på tidsbegrænsede kontrakter. Ud af de 10 deltidsansatte har fire af dem en erhvervsuddannelse som den højst fuldførte uddannelse; to som tjenere og to som snedkere. Herudover har virksomhed B én fuldtidsansat, som for mange år siden blev uddannet som fotograf. Herudover ejer den fuldtidsansatte medarbejder virksomheden. De deltidsansatte har varierende timetal, men arbejder mindre 78 timer om måneden.

Virksomhed A har på denne baggrund et mål for elevpoint på virksomheden på 0,07 og et aktuelt elevpoint på 0,0, da den ikke har nogle elever. Med nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere på 295 kr. vil det foreløbige bidrag være ca. 800 kr., som skal betales til Praktikplads-AUB, hvis der ikke ansættes flere elever.

Eksempel 3

Virksomhed C er en restaurant med i alt 30 medarbejdere. Ud af de 30 medarbejdere har 20 en erhvervsuddannelse som den højst fuldførte uddannelse. Gruppen af erhvervsuddannede medarbejdere kommer med forskellige baggrunde, men størstedelen har baggrund i gastronomi- og tjeneruddannelserne. Virksomheden har allerede én helårselev ansat.

Virksomhed C har på denne baggrund et mål for elevpoint på 0,55 og et aktuelt elevpoint på 0,97, da den har én elev ansat. Virksomhed C opfylder derfor målet for elevpointet, hvorfor der ikke skal betales noget bidrag til Praktikplads-AUB. Da det aktuelle elevpoint overstiger målet for elevpoint er virksomhed C opmærksom på muligheden for praktikbonus og kontakter Praktikplads-AUB for at høre nærmere.

Havde virksomhed C ikke haft en elev ansat, stod virksomheden, med nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere på 295 kr., derimod til at skulle betale ca. 8.850 kr. til Praktikplads-AUB.

  • Eksemplerne er simplificerede, og der tages forbehold for eventuelle regne- og/eller slåfejl.

    Du kan læse mere om Praktikplads-AUB her, eller se en video her.