Vælg en side

Om Praktikplads-AUB

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en aftale, som skal imødegå manglen på kvalificeret, erhvervsuddannet arbejdskraft i Danmark. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2018.

En del af aftalen, den såkaldte Praktikplads-AUB, skal sikre at der fremover oprettes flere praktikpladser. Det grundlæggende princip bag praktikpladsaftalen er, at de arbejdsgivere, der bidrager tilstrækkeligt til uddannelsen af elever belønnes. De, der ikke gør sanktioneres med opkrævning af et økonomisk bidrag.

Praktikplads-AUB er en ny ordning, og påvirker derfor ikke det ordinære AUB-bidrag. Det fortsætter på uændrede vilkår. Arbejdsgivere er omfattet af den nye Praktikplads-AUB aftale, hvis de det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat medarbejder, hvis højeste fuldførte uddannelse er en erhvervsuddannelse.

Hvad betyder Praktikplads-AUB

Arbejdsgivere vil hvert år senest i april modtage en forskudsopgørelse, der angiver, hvor mange elever, der skal ansættes inden årets udgang. Desuden vil det fremgå, hvor virksomheden aktuelt placerer sig i forhold til de fastsatte mål. I juni året efter – første gang i 2019 – sendes en årsopgørelse, der viser om virksomheden står til en bonus eller en sanktion.

Antallet af elever, der skal ansættes årligt omregnes til elevpoint og tallet er afhængigt af antallet og sammensætningen af erhvervsuddannede medarbejdere i virksomheden. De forskellige erhvervsuddannelser vægtes nemlig forskelligt i beregningen.

For hvert elevpoint virksomheden mangler ved årets afslutning, betales et bidrag på 27.000 kr. til Praktikplads-AUB (2018). Til gengæld er det muligt at opnå en praktikbonus på op til 25.000 kr. pr. helårselev, hvis målene for elevpoint er opfyldt, og antallet af helårselever ansat i indeværende år overstiger det gennemsnitlige antal helårselever ansat de foregående tre år.

Desuden nedsættes bidraget til Praktikplads-AUB med 295 kr. (2018) for hver erhvervsuddannede medarbejder ansat i virksomheden.

Inden elever kan ansættes, skal virksomheden godkendes som praktikplads – det kan den lokale erhvervsskole være behjælpelig med. Elever kan findes på www.praktikpladsen.dk eller gennem erhvervsskolerne.

Hvem er omfattet?

Det er langt de fleste arbejdsgivere inden for restaurationsbranchen. Ordningen omfatter som bekendt alle virksomheder, der sidste år har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Er der indberettet ATP-bidrag for virksomhedens ejere, tæller de også med i regnskabet, og det samme gør deltidsansatte medarbejdere. Har man flere deltidsansatte kan disse altså tilsammen medføre, at man omfattes af ordningen. Med andre ord er man omfattet, såfremt man sidste år indberettede mere end 3.408 kr. i ATP-bidrag for sine erhvervsuddannede medarbejdere, og fortsat har erhvervsuddannede medarbejdere ansat i år.

Fritagelse

At ansætte elever i en virksomhed kræver en officiel godkendelse fra den lokale erhvervsskole. Uden en godkendelse kan arbejdsgiver ikke slå praktikstillinger op på praktikpladsen.dk og således heller ikke ansætte elever. Men ifølge udtalelser fra AUB gælder den nye ordning også for virksomheder, der ikke kan få den officielle godkendelse og derfor ikke har lov til at ansætte elever. Det samme gør sig gældende for eksempelvis restauranter, der ikke har a la carte og derfor ikke kan tilbyde elever mulighed for at færdiggøre uddannelsen, eller sæsonforretninger, der kun har åbent en del af året. Her vil man som virksomhed være henvist til at undersøge, om man kan blive godkendt til at uddanne elever i dele af en uddannelse. Den lokale erhvervsskole kan være behjælpelig med at afdække mulighederne for dette.

Nedsættelse

Nedsættelse af bidraget kan udelukkende søges af godkendte praktikvirksomheder, der ikke kan få besat en opslået stilling. Stillingen skal have været opslået i minimum 90 kalenderdage, og der gives højst nedsættelse for virksomhedens mål for elevpoint. Arbejdsgiver skal derfor søge om nedsættelse på ny hver gang en elevstilling ikke besættes. De kriterier, der skal opfyldes for at få nedsat bidraget fremgår af linket her.

Udenlandsk arbejdskraft

Faglærte medarbejdere med udenlandsk baggrund indgår i beregningen af bidraget til Praktikplads-AUB. Dette sker automatisk, og man skal som virksomhed ikke foretage sig noget særligt i den henseende.