Vælg en side

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der sigter mod at skabe balance mellem hensynet til forbedret sikkerhed og sundhed og virksomhedernes behov for en fornuftig planlægning og drift. Der lægges vægt på at forebygge erhvervssygdomme og foregribe sundhedsskadelige påvirkninger. Arbejdsministeren og Arbejdstilsynet fastlægger lovens rammer.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan kun tilvejebringes, hvis virksomhederne selv gør en indsats for at nå det. Det indgår derfor som et led i lovens formål at skabe grundlag for, at virksomheden selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Select videoshoot

APV skal medføre et bedre arbejdsmiljø

Som led i at skabe et bedre arbejdsmiljø, har alle virksomheder en direkte forpligtelse til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. En APV har, udover de åbenlyse fordele i at sikre et godt arbejdsmiljø, også den afledte virkning, at vurderingen af arbejdsmiljøet systematiseres. Det er hensigten, at en APV skal medføre et bedre arbejdsmiljø med lavere sygefravær, mindre udskiftning af medarbejdere og en øget arbejdsglæde for alle.

Virksomheden afgør selv hvilke metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre sin APV, og Arbejdstilsynet godkender ikke APV’en – den fører udelukkende tilsyn med, at APV-processen gennemføres i overensstemmelse med gældende lov.

En APV skal være tilgængelig

En arbejdspladsvurdering skal, udover at være skriftlig, være tilgængelig for alle på virksomheden og udarbejdes i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, evt. repræsenteret ved en arbejdsmiljøorganisation. Endvidere skal den løbende revideres, når der sker ændringer, eller man får ny erfaring i virksomheden, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Desuagtet ændringer og erfaringer skal APV’en revideres mindst hvert tredje år.

Herudover skal den indeholde fem grundfaser, som udgør kardinalpunkterne i APV-arbejdet:

  • Identifikation og kortlægning
  • Beskrivelse og vurdering
  • Inddragelse af sygefravær
  • Prioritering og handlingsplan
  • Opfølgning på handlingsplanen.

Læs mere om disse faser i APV’en i Arbejdstilsynets vejledning, som der er linket til nedenfor.

Vigtigt for restauranter, cafeer og barer

Restauranter, cafeer og barer bør særligt være opmærksomme på, at APV’en skal indeholde rubrikker omhandlende manuel håndtering af genstande samt drikke- og fødevarer. Desuden er det en god idé også at inddrage spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø i APV’en – særligt i forhold til mobning og seksuel chikane. Derudover skal APV’en revideres, hvis der ansættes unge medarbejdere under 18 år, idet der skal tages særlige arbejdsmiljøhensyn i relation til denne medarbejdergruppe.

Tjekliste og værktøjer til en arbejdspladsvurdering

Arbejdstilsynet tilbyder tjeklister her: Arbejdstilsynets APV-tjeklister - Arbejdstilsynet (at.dk).
Disse kan med fordel printes og gennemgås systematisk på virksomheden for at sikre det optimale resultat og udbytte.

Herudover har Arbejdstilsynet lavet et online APV-værktøj, som kan findes her: Få styr på arbejdsmiljøet med digitalt APV-værktøj - Arbejdstilsynet (at.dk). Denne skal gøre det lettere at udarbejde arbejdspladsvurderingen, og værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under 10 medarbejdere, men større virksomheder kan med fordel også bruge det.