Vælg en side

Ansvarlighed

AFFALDSSORTERING
Forside » ESG » Affaldssortering

Affaldssortering i restaurationer

Fra den 31. december 2022 er det påkrævet for alle virksomheder, heruder restauranter og fødevarevirksomheder i Danmark at deltage i affaldssortering, og det er nødvendigt at dokumentere, hvor stor en del af hvert affaldstype, der faktisk genanvendes eller genbruges.

Affaldet skal sorteres i 10 fraktioner, hhv. madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald. og du skal i udgangen af det nye år, selv finde en ordning, der lever op til de nye krav.

Virksomheder og fødevareindustri med produktionsaffald
Udover at du nu skal sortere husholdningsaffald, skal du fortsat sortere produktionsaffald, som du hidtil har gjort efter krav og regler fra bekendtgørelsen om affald fra 2010.

Affaldsproducerende virksomheder, herunder restauranter, skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet samt på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for, hvordan du skal sortere dit affald alt afhængig af, hvilken type virksomhed, du driver. Det gælder for supermarkeder, kiosker, specialbutikker med fødevarer samt kantiner og cateringvirksomheder.

Kantiner eller cateringvirksomheder
Skal sortere alt madaffald, fisk, frugt og grøntsager etc. i beholderen til madaffald. Her må der ikke komme sølvpapir, papir og pap etc. i, da det skal sorteres i beholdere for sig.

I professionelle køkkener - både i offentligt og privat regi - udgør madaffald en væsentlig andel af affaldet. Det er nødvendigt med særlige beholdere til madaffald og regelmæssige afhentningsordninger for at køkkenerne kan leve op til de strenge krav om fødevaresikkerhed, som I også er underlagt.

Sortering
Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt. Du skal altså have en spand til hver affaldsfraktion fx en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er følgende kombinationer dog tilladt at indsamle sammen:

 1. Papiraffald og papaffald.
 2. Metalaffald og glasaffald.
 3. Metalaffald og plastaffald.
 4. Plastaffald og kartoner fra mad- og drikke.
 5. Metalaffald, plastaffald og kartoner fra mad- og drikke.

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, kan du kontakte din kommune, som er tilsynsmyndighed, og her kan du få hjælp ifm. eventuelle spørgsmål.

Sådan kommer du i gang med Affaldssortering

 • Få flere sorteringsmuligheder i køkkenet, så kokkene ikke behøver at løbe ekstra for at sortere korrekt. Opsæt mindre madaffaldsspande ved koldt, salat, varmt, gæsteafrydning og opvask og opsæt metal, glas og plast centralt i køkkenet, så det er let at komme til.

 

 • Gør det tydeligt for alle ansatte, at korrekt affaldssortering er høj prioritet hos jer og indret køkken og øvrige områder, så de rigtige fraktioner er let tilgængelige. Gentag budskabet igen og igen, skriv det ind i diverse personaleinfo, tag det op på personalemøder og vær tydelig med skiltning og vejledninger, der hvor sorteringen skal finde sted.

 

 • Tag fotos af den type affald I har mest af, og derudover det affald som der typisk er størst tvivl om, og sæt dem på de opsamlingsspande, hvor affaldet hører hjemme. Det gør det lettere hurtigt at afkode hvor affaldet skal hen.

 

 • Hjælp gæsten med sortering ved at stille de relevante fraktioner op i gæsteområdet – gerne med ovennævnte fotos. Og tab ikke modet, når de sorterer forkert. Øvelse gør mester.

 

 • Som regel er det dyreste element i næsten alle affaldsløsninger selve afhentningen, så nedbringelse i antallet, vil typisk være den lavthængende frugt. Her kan fx en fyldemelder, som beskrevet nedenfor, være en hjælp.

 

 • Overvej om en ballepresser kunne være en løsning. Den komprimerer luften i emballagen og nedbringer dermed antallet af afhentninger.

 

 • Betragt affald som en vigtig naturressource og vælg en affaldsbehandler som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet (dvs. genbrug og dernæst genanvendelse). Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg i affaldsregistret må overtage ansvaret for dit affald, men du kan spørge dem, på hvilket trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet og vælge den bedste løsning.

 

 • Anvend genbrugelige affaldsposer hvor det er muligt.

Definition af affald

Affald egnet til materialenyttiggørelse er: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

Materialenyttiggørelse er: Enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning.

Husholdningslignende erhvervsaffald er: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

Kilde Affaldsbekendtgørelsen og Miljøministeriet www.mim.dk

Det skal du gøre med affaldet

Du kan enten overdrage affaldet (efter sortering) til en affaldsindsamler eller en affaldstransportør.

En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt.

En affaldstransportør er alene ansvarlig for at transportere affaldet fra et sted til et andet, dermed er det forsat den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for bl.a. at sikre høj genanvendelse.

Kontakt den virksomhed der afhenter jeres affald, hvis du er i tvivl om jeres aftale.

Hvis du mangler en virksomhed til at håndtere dit genanvendelige erhvervsaffald, kan du finde den i affaldsregisteret.

Piktogramsystem

Der er kun krav til at sætte piktogrammer, der indikerer, hvilket affald der må komme i spanden, på udendørs affaldsspande.

Affaldspiktogrammerne kan downloades gratis. Det koster ikke noget at downloade piktogramfilerne, men du skal betale for tryk til fx klistermærker, skilte mv.

Hvis du har spørgsmål til sortering af affald, så tag fat i kommune, som er myndighed på området

Derudover bruges piktogrammerne af mange virksomheder på deres emballager fx på dagligvarer, så det bliver nemmere for borgerne at sortere affaldet korrekt.

Mere informtion om affaldssortering

Miljøstyrelsen har vi udviklet materialer, der understøtter jeres implementering af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af husholdningslignende affald. Flere af materialerne er redigerbare og kan sammensættes, så de kan tilpasses og implementeres på den enkelte arbejdsplads. Det skaber også muligheden for, at I kan formidle de nye regler i en vinkel, der stemmer overens med jeres arbejdsplads. Du finder materialerne her.

Derudover kan du læse mere på følgende sider: