Ansvarlighed

Husk at sortere dit madaffald

Affaldssortering i restaurationer

Erhvervsvirksomheder skal sortere deres affald, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret.

 

1) Gældende krav for sortering af affald

Erhverv skal som udgangspunkt sortere alt affald egnet til materialenyttiggørelse.

Af Affaldsbekendtgørelsen fremgår det at affald egnet til materialenyttiggørelse er:

1. Glasaffald
2. Metalaffald
3. Plastaffald
4. Papiraffald
5. Papaffald
6. Madaffald
7. Haveaffald
8. Træaffald
9. Tekstilaffald
10. Mad- og drikkekartonaffald
11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
12. Genanvendeligt PVC-affald
13. Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

2) Hvad skal man gøre med affaldet?

Man kan som affaldsproducerende virksomhed overlade affaldet til en affaldstransportør eller en affaldsindsamler.

En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt.

En affaldstransportør er alene ansvarlig for at transportere affaldet fra et sted til et andet, dermed er det forsat den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for bl.a. at sikre høj genanvendelse.

Kontakt den virksomhed der afhenter jeres affald, hvis I er i tvivl om jeres aftale.

3) Definition af affald

Affald egnet til materialenyttiggørelse er: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

Materialenyttiggørelse er: Enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning.

Husholdningslignende erhvervsaffald er: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

Kilde Affaldsbekendtgørelsen og Miljøministeriet www.mim.dk

4) Sortering af organisk affald