Vælg en side

Ny ansættelsesbevislov og nye ansættelsesbeviser

2. juni, 2023Branchen // Jura

Som bekendt træder ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i kraft d. 1. juli 2023. Lovens ikrafttræden betyder, at der fremadrettet er nye krav til, hvad der skal oplyses om i et ansættelsesbevis, samt en kortere frist for at udstede ansættelsesbevis til medarbejderen. Derudover er der som noget nyt indsat en række minimumsrettigheder for medarbejderne.

Lovens anvendelsesområde udvides
Hidtil har der først været pligt til at udlevere ansættelsesbevis til medarbejdere, som i gennemsnit arbejder 8 timer pr. uge. Dette er ændret, således der skal udleveres ansættelsesbevis til medarbejdere der i gennemsnit arbejder 3 timer eller mere om ugen – gennemsnittet opgøres over en 4 ugers referenceperiode.
Medarbejdere uden et garanteret fast antal timer før ansættelsesforholdets begyndelse – også kaldet 0-timers kontrakter - har dog altid krav på et ansættelsesbevis.

Fristen for at give oplysninger indskrænkes, og oplysningspligten udvides
Arbejdsgiver skal give en række oplysninger til medarbejdere om de vilkår, der gælder for ansættelsesforholdet. Størstedelen af disse oplysninger skal nu gives indenfor de første 7 kalenderdage efter ansættelsesstart, i modsætning til tidligere, hvor arbejdsgiver havde en måned til at give oplysningerne. Du skal som arbejdsgiver altså være langt hurtigere til at udlevere et ansættelsesbevis til medarbejdere.

DRC anbefaler i den forbindelse, at man altid udleverer et ansættelsesbevis til medarbejdere før eller ved ansættelsesstart.

Der er sket en udvidelse af oplysninger, der skal gives til en medarbejder:

 • Vikaransatte skal oplyses om identiteten på den brugervirksomhed de skal arbejde, så snart denne er kendt.
 • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.
 • Oplysning om varigheden af fravær med løn, som en medarbejder har ret til – herunder barns sygdom, feriefridage, løn under forældreorlov mv.
 • Ret til uddannelse, som arbejdsgiver eventuelt tilbyder.
 • Rammerne for arbejdstiden, hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt
 • Identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som arbejdsgiver betaler til i forbindelse med en medarbejders ansættelsesforhold, herunder f.eks. ATP, arbejdsskadeforsikring, barsel.dk mv.

Medarbejderen som er tiltrådt før d. 1.juli 2023, skal ikke have nye ansættelsesbeviser eller tillæg, selvom deres ansættelsesbeviser ikke opfylder alle betingelserne. Det er alene nødvendigt at give nye oplysninger, hvis en medarbejder anmoder om det.
I de tilfælde, hvor ansættelsesbeviset er stridt med den nye lov, har arbejdsgiver en pligt til at udstede nyt ansættelsesbevis eller tillæg til det eksisterende ansættelsesbevis.

Indførsel af minimumsrettigheder vedrørende arbejdsvilkår

Med lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår får medarbejdere pr. 1. juli 2023 helt nye minimumsrettigheder vedrørende arbejdsvilkår:

 • Der kan ikke aftales prøvetid over 6 måneder. Ved tidsbegrænsede ansættelser kan prøvetiden aldrig overstige en fjerdedel af ansættelsestiden. Vær opmærksom på, at dette ikke ændrer på funktionæransættelser, hvor prøveperioden maksimalt kan være 3 måneder.
 • Medarbejderen har som hovedregel ret til at tage bibeskæftigelse i anden virksomhed, medmindre det er uforeneligt med ansættelsesforholdet. Det betyder, at man som arbejdsgiver ikke længere kan have en generel bestemmelse i ansættelsesbeviserne om, at en medarbejder ikke må tage anden sideløbende beskæftigelse. Har man således ansættelsesbeviser på nuværende medarbejdere, som har en sådan bestemmelse i deres kontrakt, skal man udarbejde et tillæg, hvor man gør opmærksom på, at bestemmelsen udgår. Man vil fremadrettet som arbejdsgiver skulle tage en konkret vurdering til en medarbejders bibeskæftigelse.
 • Medarbejdere med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster, kan afvise arbejde (uden negative konsekvenser), hvis det ikke finder sted indenfor den oplyste tidsmæssige ramme eller det angivne varsel, som er fastsat i ansættelsesbeviset.
 • Medarbejdere som er ansat på tilkaldebasis eller lignende i over 3 måneder, kan anse sig for ansat på et minimumsantal timer svarende til det arbejde der er udført de senest 4 uger, medmindre arbejdsgiver kan godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale om fastansættelse.
 • Medarbejdere som har været ansat i 6 måneder, har ret til at anmode om en mere forudsigelig og tryg ansættelsesform. Arbejdsgiver har efter anmodningen 1 måned (over 35 ansatte) eller 3 måneder (under 35 ansatte) til at besvare anmodningen skriftligt.
 • Hvis arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde en medarbejder uddannelse med henblik på at denne kan udføre sit arbejde, så skal uddannelsen tilbydes uden udgift for medarbejderen, tælle med som arbejdstid og så vidt muligt foregå i arbejdstiden.

 

DRC har opdateret ansættelsesbeviserne

DRC har nu opdateret ansættelsesbeviser for både funktionærer og ikke-funktionærer, således de lever op til kravene om oplysningspligten efter den nye lov om ansættelsesbeviser. Til ansættelsesbeviserne er der udarbejdet en vejledning, som gennemgår de fleste punkter, som er særligt vigtige at have styr på, når man udfylder et ansættelsesbevis.

For medlemmer hos DRC er ansættelsesbeviserne tilgængelig på vores hjemmeside under ”Arbejdsret” – ”Kontrakter og formularer”.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte DRC’s juridiske afdeling.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.