Vælg en side

Nyt lovforslag om indsats mod seksuel chikane på arbejdspladser vedtaget

31. marts, 2023Branchen // Jura

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i sidste uge en ny lov som skal styrke indsatsen overfor seksuel chikane på arbejdspladserne. Loven udspringer af den trepartsaftale om seksuel chikane den daværende regering og arbejdsmarkedsparter indgik i marts 2022.

Loven forpligter arbejdsgiveren at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med arbejdets udførsel samt at håndtere tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen. Dette er ikke noget nyt i forhold til gældende retspraksis på området, men formålet med loven er at tydeliggøre arbejdsgivers ansvar i disse sager.

Derudover sker der samtidig en tydeliggørelse af arbejdslederes og medarbejderes pligt til at meddele om arbejdsmiljøproblemer, som omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Seksuel chikane er dækket under det psykiske arbejdsmiljø.

Med loven præciseres det også, at der i domstolenes vurdering skal lægges særligt vægt på krænkelsens grovhed og omstændighederne i øvrigt – herunder særligt handlingens beskaffenhed, varigheden af chikanen, samt hvorvidt der er tale om et over-/underordnelsesforhold mellem krænkeren og den krænkede. Det vil sige om der f.eks. er tale om en køkkenchef, der krænker en elev eller en restaurantchef, der krænker en tjener el.lign. Derudover vil arbejdsgiverens forebyggende indsats samt håndtering af en konkret sag ligeledes tillægges vægt. Derfor anbefaler DRC, at virksomheder formulerer en personalepolitik om seksuel chikane, hvis denne ikke allerede findes.

Samtidig hæves loftet for godtgørelse i sager om seksuel chikane, således en godtgørelse i særligt grove sager kan forhøjes med en tredjedel. Det kan f.eks. gøres sig gældende i sager med grove krænkelser eller sager, hvor den krænkede part tilhører en udsat gruppe såsom elever.

Som noget nyt kan den krænkede part tilkendes godtgørelse direkte fra krænkeren. Det betyder i praksis, at den krænkede part kan søge godtgørelse hos både arbejdsgiveren og krænkeren i medfør af ligebehandlingsloven. Hidtil var godtgørelse fra arbejdsgiver og krænker behandlet i to forskellige regelsæt.

Elever og lærlinge, som indgår i en af de udsatte grupper, kan nu se bort fra fristen på én måneds varsel for ophævelse af uddannelsesaftalen, hvis de har været udsat for seksuel chikane. Ligeledes kan en godkendelse af et lærested nu tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane.

Loven træder i kraft 1. juli 2023.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.