Vælg en side

Overenskomstaftale indgået

14. marts, 2023Branchen // Jura // Politik

Mandag den 13. marts blev der opnået enighed om fornyelse af Hovedoverenskomsten og Elevoverenskomsten mellem 3F PSHR, Dansk Erhverv og HORESTA. De nye overenskomster vil være gældende for en toårig periode.

I denne sammenhæng skal I være opmærksomme på, at overenskomsterne indgår som en del af det samlede mæglingsforslag, og at overenskomsterne derfor ikke er endeligt vedtaget, før mæglingsforslaget er vedtaget. Det forventes, at afstemning om mæglingsforslaget er afsluttet i løbet af april 2023.

Frem til dette tidspunkt skal virksomhederne således fortsat følge de gældende overenskomster for 2020-2023. Regulering af løn, tillæg, mv. skal herefter ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023.

Når overenskomsterne er endeligt vedtaget, vil vi afholde kurser om de nye overenskomster, og hvad ændringerne nærmere kommer til at betyde.

Den nye overenskomstaftale indeholder bl.a. følgende:

Regulering af minimalløn

Minimallønnen for medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten reguleres med 4,50 kr. pr. time pr. 1. marts 2023 samt 4,50 kr. pr. time pr. 1. marts 2024.

Minimallønnen for unge under 18 år reguleres med 2,60 kr. pr. time pr. 1. marts 2023 og 2,60 kr. pr. 1. marts 2024.

Normalløn (garantiløn for provisionslønnede tjenere)

Garantilønnen for provisionslønnede tjenere reguleres pr. 1. marts 2023 med 6,00 kr. pr. time og 5,75 kr. pr. time pr. 1. marts 2024.

Løn til elever

Minimallønssatserne for elever forhøjes med et tillæg på 4,5 % pr. 1. marts 2023 og 3,5 % pr. 1. marts 2024.

Regulering af genetillæg

Overtidstillæg, forskudttidstillæg samt tillæg for aften- og weekendarbejde forhøjes pr. 1. marts 2023 med 4,5 % samt 3,5 % pr. 1. marts 2024.

Forhøjelse af særligt løntillæg

Der sker ingen reguleringer af det særlige løntillæg pr. 1. marts 2023.

Pr. 1 marts 2024 forhøjes indbetalingen til det særlige løntillæg i henhold til Hovedoverenskomsten dog med 2 %, mens det særlige løntillæg reguleres med 1,85 % i henhold til Elevoverenskomsten.

Det særlige løntillæg vil således pr. 1. marts 2024 udgøre 8,85 % af den ferieberettigede løn efter Hovedoverenskomsten og 7,85 % af den ferieberettigede løn efter Elevoverenskomsten.

Pension

Satserne for pensionsbidraget reguleres pr. 1. juni 2023, så der sker en forhøjelse af virksomhedens bidrag med 2 %, mens medarbejdernes bidrag reduceres med 2 %.

Sundhedsordning til elever

Pr. 1. marts 2024 indføres der herudover en sundhedsordning, hvor der indbetales 0,15 % til pensionsberettigede elever.

Barsel

For børn født den 1. juli 2023 eller senere ydes der løn i yderligere 4 uger i perioden efter den 10. uge efter fødslen. Af de 4 uger øremærkes 2 uger til far/medmor, mens de resterende uger kan fordeles mellem forældrene. Samlet set giver det ret til 36 ugers orlov med løn efter fødslen.

Frem til juli 2023 følges principperne i aftalen om overgangsordningen aftalt mellem DA og FH.

Det er herudover aftalt, at det gældende pensionsbidrag til mor forhøjes til mødre til børn først den 1. juli 2023 eller senere. Dette pensionsbidrag skal fremover betales under 10 ugers orlov i stedet for 14 uger.

Arbejdsgiverbidraget forhøjes fra 1.360 kr. pr. måned til 2.957 kr. pr. måned.

Lønmodtagerbidraget nedsættes fra 680 kr. pr. måned til 592 kr. pr. måned.

Samlet bidrag forhøjes fra 2.040 kr. pr. måned til 3.549 kr. pr. måned.

For børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere.

Tjenerreserver

For at opnå større fleksibilitet er det aftalt, at tjenerreserverer frivilligt kan påtage sig arbejde for 9. time og herefter med samme sats, som for de første 8 timer, hvis det planlagte sluttidspunkt for et selskab forlænges.

Weekendansatte

Herudover sker der en udvidelse af bestemmelsen om weekendansatte, da det bliver muligt at ansætte disse i tidsrummet fredag fra kl. 15.00 – mandag 07.00.

Som noget nyt bliver det herudover muligt at ansætte tjenere som weekendansatte. I forhold til dette er der dog tale om en prøveordning, hvorfor ordningen udløber med udgangen af den aftalte overenskomstperiode, og den derfor skal drøftes igen i forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.