Vælg en side

Pas på dine elever – Vi har brug for dem!

7. april, 2022Jura

Særlig indsats for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane
I marts måned 2022 blev der indgået en trepartsaftale om en række initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdsmarkedet. I trepartsaftalen er der vedtaget en særlig ungepakke, som er rettet mod elever og lærlinge og skal sikre beskyttelse imod seksuel chikane.

Pas på dine elever – vi har brug for dem
Det er vigtigt, at vores branche er veluddannet, og at medarbejderne har de faglige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi har brug for faglærte medarbejdere, og derfor har vi også brug for elever.

Uddannelsen af faglærte har udviklet sig noget de seneste årtier. Fra at være ren mesterlære er uddannelsessystemet nu transformeret til en kombination af skoleforløb og praktikperioder.

Og der gælder en særlig lønmodtagerbeskyttelse for elever efter Erhvervsuddannelsesloven. Det betyder, at elevers ansættelsesforhold er reguleret fundamentalt anderledes end alle andre lønmodtageres forhold.

En elevs ansættelsesforhold er uopsigeligt, når prøvetiden er gået. Alle andre lønmodtagere kan opsiges med det opsigelsesvarsel, der måtte gælde efter parternes aftale, en gældende overenskomst eller Funktionærloven.

Elever er de eneste lønmodtagere, for hvem der ved lov er bestemt, at deres ansættelsesforhold skal være omfattet af en kollektiv overenskomst. For alle andre lønmodtagere i Danmark gælder en kollektiv overenskomst kun, hvis deres arbejdsgiver har indgået aftale med en fagforening om, at en sådan skal være gældende.

Når der er en lovbestemt overenskomstdækning for så vidt, angår elever, betyder det også, at eleverne er de eneste lønmodtagere i Danmark, der har en lovbestemt mindsteløn.

Erhvervsuddannelsesloven indskrænker arbejdsgiverens ledelsesret i forhold til elever, som arbejdsgiver ikke kan sætte til at udføre opgaver, som ikke er relevant for uddannelsen.  Som arbejdsgiver forpligter du dig til at din elev bliver lært op i relation til bekendtgørelsen for uddannelsen. Din elev forpligter sig modsat til at være ansat i din virksomhed til en elevløn, der typisk er lavere end et ufaglært lønniveau.

Vær opmærksom
Vær opmærksom på tegn på at det ikke går, som det skal. Det kan være fra eleven selv, fra kollegerne, den uddannelsesansvarlige eller fra skolen, og planlæg gerne jævnlige samtaler om uddannelsesplanen og trivsel.

Hvis der opstår problemer eller uoverensstemmelser i ansættelsesforholdet, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden taler med eleven og kan dokumentere de tiltag, der er gjort for at rette op og/eller gøre opmærksom på forholdene som eksempel i form af samtaler, der skrives referat af, og som begge parter godkender. Det kan også være påtale eller advarsler.

Ungepakken
Arbejdsmarkedets parter er i en trepartsaftale i marts måned 2022 blevet enige om særlige indsatser for elever og beskyttelse for seksuel chikane. Implementering af indsatser efter trepartsdrøftelserne kræver dels lovændring og dels yderligere udvalgsarbejde. DRC vil løbende informere om implementering af de nye regler og indsatser for elever.

  • Retsstillingen for elever og lærlinge har behov for at blive tydeliggjort og adgang til at ophæve en uddannelsesaftale på grund af seksuel chikane, og elevers og lærlinges muligheder for at rejse sager må ikke forhindres af særlige fristregler.
  • Elever og lærlinge, som rejser en sag om seksuel chikane, skal have mulighed for at fortsætte deres uddannelse, selvom de har været nødsaget til at hæve deres uddannelsesaftale.
  • Skolernes pligt til formidling af anden læreplads til elever og lærlinge, der har været nødsaget til at hæve deres uddannelsesaftale på grund af seksuel chikane skal tydeliggøres.
  • Reglerne for tilbagekaldelse af godkendelse som oplæringsvirksomhed på grund af seksuel chikane skal præciseres i reglerne for de faglige udvalg.
  • Fast track i de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet i sager om seksuel chikane

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.