Vælg en side

Der er potentiale i dit madaffald

Beregn klima- og miljøgevinsten ved udsortering af madaffald

 

Når du sender dit madaffald til bioforgasning, frem for forbrænding, har det en positiv effekt på både klima og miljø.

Indtast vægten og se effekten

kg. madaffald

Giver følgende gevinst for klima og miljø når du sender det til genanvendelse i biogasanlæg frem for at sende det med restaffaldet til forbrænding:

?

kg CO2-ækvivalenter

Hvilket svarer til

?

km i benzinbil

?

kg kvælstof i gødning

Hvilket svarer til

?

kg kartofler kan blive gødet

?

kg fosfor i gødning

VIGTIGHEDEN AF FOSFOR

Fosfor er en uvurderlig ressource i vores fødevaresystem. Fosfor er meget svært at erstatte og der er begrænsede mængder i naturen.
Det er derfor yderst vigtigt at holde fosfor i kredsløb i stedet for at brænde det af i forbrændingsanlæggene.

Hvorfor er det vigtigt at  sortere sit madaffald?

Når du udsorterer dit madaffald i din virksomheds kantine eller i din restauration, gør du noget godt for både klimaet og miljøet. Du sørger for, at dit madaffald ikke bliver brændt, men i stedet for bliver genanvendt til grøn energi og til gødning. Det sparer klimaet for CO2- og metan-udledning, og det hjælper naturen fordi det blandt andet tilbagefører fosfor og kvælstof til jorden i form af gødning.

Samtidig overholder du Affaldsbekendtgørelsen, ifølge hvilken du skal sikre høj genanvendelse og i øvrigt kunne dokumentere hvor stor en del af dit affald, som bliver genanvendt eller genbrugt.

Når du ikke sorterer dit madaffald, bliver det behandlet som restaffald og kørt til forbrændingsanlæg. Selvom der er en energiudnyttelse i denne proces, er det ikke den bedste udnyttelse af vores ressourcer. Det er langt bedre for klima og miljø at sortere alt dit affald, så det kan genanvendes. Derfor står det også i Affaldsbekendtgørelsen.

Har udsortering af madaffald en positiv effekt på udledningen af drivhusgasser?

Ja. Vi står i en klimakrise og der er behov for, at virksomheder gør så meget de kan for at reducere deres udledning af alle slags drivhusgasser. Når du udsorterer dit madaffald er du med til at nedbringe din virksomheds udledning af drivhusgasser.

Hvorfor er det vigtigt at sortere alt affald?

Miljøstyrelsens Affaldshierarki fortæller hvordan vi behandler vores affald på den mest miljørigtige måde. Som virksomhed skal man starte med at reducere ens affald så meget som muligt. Herefter er det mest miljørigtige at sikre genbrug – altså når ressourcer bliver brugt igen og igen til samme formål. Hvis genbrug ikke er muligt, er det herefter nødvendigt at se på genanvendelse. Altså affaldssortering. Her bliver alle fraktioner omdannet til nye produkter (plastflasker kan blive til soveposefyld, konservesdåser kan blive til byggematerialer osv.). Når man affaldssorterer, sikrer man, at ressourcerne holdes i kredsløb og man mindsker sit klima- og miljøaftryk, fordi der skal tages færre nye ressourcer op af jorden. Alt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding. Selvom man udvinder energi i denne proces, er det bedre for miljø- og klima hvis man genanvender alle ressourcerne. Allernederst i affaldshierarkiet er deponi. Dvs. et hul i jorden, hvor man nogle gange har et tag over. Dette er den værste form for affaldshåndtering fordi den skader både klima og miljø.

Danmark har et særligt affaldsproblem fordi danskerne producerer markant mere affald end gennemsnittet i Europa og fordi vi fortsat genanvender for lidt – fx genanvendes kun 14% af vores plast fra husholdningerne, og vi er dermed næst-dårligst i EU.

Når du begynder at udsortere dit madaffald, er der for det første en betydelig miljøeffekt ved at du udsorterer dit madaffald til bioforgasning. I biogasproduktion dannes en afgasset biomasse, som indeholder vigtige næringsstoffer for planter (særligt kulstof og fosfor) og den bruges som gødning på markerne i stedet for ildelugtende gylle. Når du udsorterer dit madaffald, er du dermed med til at holde vigtige næringsstoffer i cirkulation, i stedet for at forbrænde dem i forbrændingsanlæggene. Det gælder i særdeleshed fosfor, som er en begrænset ressource, og som vi skal passe på.

Hvis du vil vide mere om biogasproduktion, kan du læse her eller se videoen, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Biotrans, Daka Refood og Tholstrup i fondsprojektet Verdensmål i Værdikæden.

Derudover er der en positiv effekt for klimaet fordi dit madaffald genanvendes til biogas i stedet for blot at udnytte energien fra forbrændingsprocessen på forbrændingsanlægget. Dog er denne effekt faktisk ikke så stor i sig selv. Den største positive klimaeffekt ligger i, at forbrændingsanlæggene – når man flytter madaffaldet over i biogasanlæggende – har uudnyttet forbrændingskapacitet og derfor henter affald fra andre lande i Europa, hvor affaldet ellers havde ligget på lossepladser og udledt den meget potente drivhusgas metan.

Den samlede effekt af at din virksomhed sorterer jeres madaffald er således summen af de forårsagede effekter ved biogasproduktionen og de undgåede (samt forårsagede) effekter fra det importerede affald.

Du kan kommunikere din miljø- og klimagevinst til ansatte og til eksterne, og den kan bruges i din virksomheds klima- og miljørapportering, fx som del af din ”Communication of Progress”, hvis du er medlem hos UN Global Compact.

Denne madaffaldsberegner er udarbejdet af professor ved SDU Life Cycle Engineering, Henrik Wenzel, med hjælp fra Naboskab, Biotrans og Daka Refood og finansiering fra Industriens Fond i projekt Verdensmål i Værdikæden; et flagskibsprojekt mellem Global Compact Network Denmark og Danmarks Restauranter & Cafeer.

Beregneren skal gøre det muligt for restaurationer, storkøkkener og kantiner at beregne den klima- og miljømæssige gevinst ved udsortering af deres madaffald.

Grundlæggende antagelser

  • Når madaffald bliver udsorteret separat, går det til biogasanlæg. Dette sker altovervejende i dag og forventes at være den dominerende, muligvis eneste, anvendelse i fremtiden.

  • Madaffaldets sammensætning og brændværdi: Det er klart, at restaurationer og kantiner ikke har det samme madaffald. Mens nogle har meget kødaffald, har andre kun planteaffald. Modellen er baseret på en gennemsnitlig sammensætning af affald, fra en videnskabelig artikel. Når man drøfter forbrænding og potentiale for bioforgasning, handler det hele om affaldets brændværdi. Affaldets brændværdi vil variere med vandindholdet, hvor højere vandindhold sænker brændværdien. Affald med mange knogler vil have en mindre brændværdi, mens meget fedt- og olieholdigt affald vil have en større brændværdi og ligeledes større biogas potentiale. Beregneren vurderes at være repræsentativ for restaurationer i bred forstand, men har man måltider, der ikke repræsenterer gennemsnitlige måltider, kan det være en ide at få vurderet affaldets sammensætning og biogas potentiale specifikt, hvorefter de kan tastes ind i tabellen separat, så man får en mere præcis udregning.
  • Import af affald: De danske affaldsforbrændingsanlæg fortsætter fremover med at importere affald til forbrænding, hvis der opstår fri kapacitet på forbrændingsanlægget. Det antages, at der importeres 0,75 kg affald for hvert kg madaffald, der tages ud af forbrændingen (brændværdi-ratioen er 9/12). Der kan være stor forskel på, hvor og hvordan dette affald alternativt ville være deponeret. Danmark har historisk importeret meget affald fra England, men også fra andre lande i Europa. Der er brugt en realistisk/repræsentativ losseplads som antagelse for hvor madaffaldet kommer fra, hvor der er en vis opsamling af lossepladsgassen, og hvor gassen bruges i en gasmotor til fremstilling af el, men hvor varmedelen ikke nyttiggøres. Det vurderes ydermere, at repræsentere et realistisk bud på en fremtidig gennemsnitlig situation for importeret affald.
Disclaimers
  • Beregneren gælder kun Danmark da den er bygget på kontekstuel information om den danske infrastruktur.
  • Beregneren er ikke en statisk model, men afhænger af udviklingen af den danske affaldshåndtering. Den er udviklet i juli 2021 og skal opdateres igen juli 2026.

Hvis du vil læse den tekniske beskrivelse af figurerne fra Henrik Wenzel, Professor ved SDU Life Cycle Engineering kan du klikke her.

Hvis du vil se selve beregneren samt alle de mange antagelser, lavet af Henrik Wenzel, Professor ved SDU Life Cycle Engineering du klikke her.