Nye ændringer i Markedsføringsloven

Den 1. juli 2017 trådte den nye Markedsføringslov i kraft. Ændringen har medført en ny placering af bestemmelserne om god markedsføringsskik og erhvervshemmeligheder.

Formålet med lovændringen er at skabe overskuelighed. Ændringen sikrer også, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser i forhold til gældende EU-regulering. Den nye Markedsføringslov ændrer ikke på retstilstanden, men det er vigtigt at være opmærksom på, at henvisninger til lovens paragraffer i ansættelseskontrakter og øvrige relevante dokumenter og politikker må revideres, for at være i overensstemmelse med gældende ret.

§ 1 og 19 er flyttet til §§ 3 og 23

Generalklausul om god markedsføringsskik § 3, stk. 1
Formålet med generalklausulen om god markedsføringsskik er at sikre, at erhvervsdrivende udviser god markedsføringsskik og udviser hensyn til forbrugere, andre erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Generalklausulen, som tidligere var at finde i § 1, stk. 1, er med lovændringen flyttet til § 3, stk. 1.

Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger § 23
§ 23 opstiller et forbud mod på utilbørlig måde at skaffe sig kendskab til, råde over, videregive eller uretmæssigt benytte en erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder.

Bestemmelsen, som har til formål at beskytte arbejdsgivere mod udnyttelse af erhvervshemmeligheder, er nu at finde i § 23.

Det er en god idé at være opmærksom på ændringerne i Markedsføringsloven, da det er vigtigt, at henvisninger til loven er korrekte.

Fremtidig lov om forretningshemmeligheder
I løbet af det kommende år forventes det, at reglerne om erhvervshemmeligheder vil blive reguleret i en ny separat lov om forretningshemmeligheder. Loven forventes at træde i kraft i løbet af 2018.

Er du i tvivl, kan du kontakte DRC's sekretariat på: 33 25 10 11.