Overenskomstfornyelse

Den 16. april 2020 blev mæglingsforslaget vedtaget af arbejdsmarkedets parter (DA og FH).

Det betyder bl.a., at overenskomsten mellem Horesta og 3F er blevet fornyet med virkning fra 1.marts 2020 til den 1.3.2023. SSå snart der foreligger en renskrevet overenskomst, vil DRC orientere mere indgående.

Fornyelsen betyder, at der sker nedenstående ændringer i løn og tillægsbestemmelserne i 3F overenskomsten:

Minimallønsområderne

 1. a) For timelønnede forhøjes minimallønssatsen/mindstebetalingssatsen:
  • Pr. 1. marts 2020 med 250 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 145 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år.
  • Pr. 1. marts 2021 med 250 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 145 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år.
  • Pr. 1. marts 2022 med 250 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 140 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år.
 1. b) Dag-, uge- og månedslønninger reguleres på tilsvarende måde som timelønningerne.

 Fritvalgslønkontobidrag/særlig opsparingsordning

På områder, hvor der er etableret fritvalgslønkonto, særlig opsparing, SH-opsparing eller anden tilsvarende ordning, som træder i stedet for fritvalgslønkonto, forhøjes bidraget med:

 • Pr. 1. marts 2020: 1,0 pct. point.
 • Pr. 1. marts 2021: 1,0 pct. point.
 • Pr. 1. marts 2022: 1,0 pct. point.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt.feriefridagsopsparing.

Til elever, lærlinge og praktikanter forhøjes lønsatsen fra og med det 1. læreår og fremover med et tillæg på:

 • Pr. 1. marts 2020 1,7 pct.
 • Pr. 1. marts 2021 1,7 pct.
 • Pr. 1. marts 2022 1,7 pct.

På overenskomstområder, hvor elever og lærlinge i dag har ret til pension, når de fylder 20 år, men hvor elever under 20 år ikke har ret til pension, gives lærlinge og elever ret til pension, når medarbejderen er fyldt 18 år samt har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden.

I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne hhv. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra medarbejderen, i alt 6 pct. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen i elev- og lærlingebestemmelserne.

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderne fylder 20 år og har opnået 2

måneders anciennitet, gælder de pensionssatser, som er aftalt i overenskomsten for øvrige medarbejdere.

Overtidstillæg, forskudttidstillæg m.m (ikke generelle tillæg)

Overenskomstbestemte genetillæg, der er fastsat i ørebeløb, herunder overtidstillæg, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde på søn- og helligdage og tillæg for arbejde i holddrift, forhøjes pr. 1. marts 2020 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2021 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2022 med 1,6 pct

Løn under sygdom, barns sygdom, lægebesøg og hospitalsindlæggelse

På områder, der indeholder ret til løn under sygdom, udvides perioden med løn

under sygdom pr. 1. marts 2020 med 5 uger. På områder, hvor betaling af løn under sygdom er fastsat til et maksimalt beløb, gælder dette også for de nye uger.