Vejledning til trinvis genåbning

På baggrund af regeringens vejledning til en genåbning af blandt andet restauranter, caféer og lignende virksomheder, har DRC udarbejdet denne Q&A, der har til formål at beskrive flest mulige forhold, man som restauratør skal være opmærksom på, når man genåbner sin(e) forretning(er).

En væsentlig forudsætning for åbning er, at lokaler og udendørsarealer indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning ud fra et forsigtighedshensyn minimeres. Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder. Dette vil samtidig skabe tryghed for gæster og medarbejdere.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning).

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, samt nedenstående hensyn bør følges ud fra et forsigtighedsprincip. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.

DRC opfordrer samtidig medlemmer til at dele de initiativer, som iværksættes i branchen, for på bedste vis at dæmme op for smittespredning på restauranter, caféer, værtshuse mv. Vi modtager gerne jeres gode forslag på mail drc@thehost.dk.

Opdateret den 2. juli.

1) Hvilke koncepter må genåbne?

Fra den 18. maj 2020 kan restauranter, caféer, værtshuse, barer og lignende virksomheder genåbne.

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Steder, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende (dvs. steder med få siddepladser, dansegulv osv.), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Hvis steder, der har været drevet som natklub mv., inden for de regler, der gælder på det pågældende område, kan ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.

2) I hvilket tidsrum må man holde åbent?

Af regeringens nye plan for genåbningen af fase fire fremgår det, at åbningstiden for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00. De nærmere regler og retningslinjer for denne udvidelse er ved at blive udarbejdet, og Rigspolitiet gør derfor opmærksom på, at det fortsat er de nuværende regler, der gælder. De nye regler forventes klar i uge 34.

Dog kan der fortsat jf. aftalen fra lørdag den 13. juni 2020 holdes åbent efter kl. 02 for private fester som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet og i det væsentligste sidder ned.

3) Gælder forsamlingsforbuddet på 100 stadig?

Ja, forsamlingsforbuddet på 100 personer gælder fortsat.

Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Således må der maksimalt være 100 personer per selskab. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne (jf. afsnit 4 og 5).

Dog er der ved særlige arrangementer gjort undtagelser for forbuddet ved eksempelvis bryllupper, fødselsdage, studenterfester og andre private arrangementer. Der er i den forbindelse udarbejdet særlige retningslinjer for inden- og udendørs arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet, hvis gæsterne i det væsentligste sidder ned. Her gælder det, at der maksimalt kan tillades op til 500 personer til det enkelte arrangement.

4) Indretning af lokaler - herunder antal gæster per m2

Sundhedsmyndighederne anbefaler aktuelt mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn eller ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv.

Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således, at der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.

Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Buffetservering
Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1meters afstand mellem gæster.

Antal gæster per m2.
Der er indført et særligt kvadratmeterkrav på maksimalt 2 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).

Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.

Arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet
Der er ved særlige arrangementer gjort undtagelser for forbuddet på 50 personer ved eksempelvis bryllupper, fødselsdage, studenterfester og andre private arrangementer. Der er i den forbindelse udarbejdet særlige retningslinjer for inden- og udendørs arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet, hvis gæsterne i det væsentligste sidder ned. Ved de særlige retningslinjer ved arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet gælder det at:

 • Der kan maksimalt tillades op til 500 personer til det enkelte arrangement.
 • Gæsterne placeres, så der sikres 1 meters afstand mellem gæsterne målt fra midten af sædet eller så hver andet sæde er tomt.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.
 • I øvrige lokaler må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal (fx foyer o.l.)
 • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
 • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l.
 • Der opretholdes minimum 2 meter mellem nærmeste publikum og eventuelle optrædende.

Hvad indebærer kravet om, at der kun må deltage flere end 50 personer i fester, hvis de i det væsentlige sidder ned?
Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. For så vidt angår fester, der afholdes andre steder, er det som udgangspunkt kun lovligt at samles flere end 50 personer, hvis deltagerne i festen i det væsentlige sidder ned.

Der er tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i det samlede arrangement – det er således ikke at krav, at deltagerne sidder ned under hele arrangementet. Man kan således godt holde f.eks. en fødselsdagsfest, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor gæsterne står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Retningslinjerne er nu blevet opdateret og kan findes i sin fulde længde HER.

5) Er det lovligt, at gæsterne danser til f.eks. et bryllup?

Ja, men du skal være opmærksom på, at adgangen til at være forsamlet flere end 50 personer forudsætter, at deltagerne i festen – set over hele festen – i det væsentlige sidder ned. Det gælder dog ikke, hvis festen afholdes i private boliger og haver i tilknytning hertil.

Der kan godt være tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, selv om der bliver danset brudevals, og selvom der bliver danset sidst på aftenen/ud på natten.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Se Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer

6) Indretning af udendørs arealer

Udendørsarealer indrettes i lighed med indendørs arealer, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand på minimum 1 meter, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling og så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

DRC har afklaret med politiet at kravet om minimum 2 m2 per gæst ikke gælder for udendørsarealer.

Regeringen vil opfordre kommunerne til at undersøge muligheden for at stille yderligere arealer til rådighed for udendørsservering.

Se mere om udendørs indretning ved private arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet i afsnit 4.

7) Må spillesteder holde åbent?

Spillesteder med siddende publikum må gerne holde åbent. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede på spillestedet i alt. Hvis de holder åbent, skal de:

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den, der råder over lokalerne, er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer eller er en offentlig myndighed.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

Spillesteder med stående publikum er fortsat omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

8) Adfærd og hygiejne

Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.

Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomheden, skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter håndsprit (70-85% alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.

Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange.

Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt er gældende for fødevarevirksomheder, herunder ift. hygiejne. Der er som udgangspunkt ikke behov for anvendelse af handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor passende håndhygiejne opretholdes. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l.

Vasketøj, som for eksempel håndklæder, sengetøj, servietter m.v. sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine.

Inspiration til din genåbningen af din(e) restauration(er):

På Evald - Brasserie & Café i Silkeborg har formand i DRC, Jacob Niebuhr ansat ekstra ungarbejdere, som går under navnet ”hygiejne helte”. Deres primære opgave er at desinficere imellem gæstebesøg, hvor alt ved og på et bord bliver rengjort og desinficeret. De har udarbejdet en "tjekliste" for at sikre, at alt bliver rengjort hver gang. Jyllandsposten har udarbejdet en artikel om de nye helte HER (kræver login).

9) Informationsmateriale

Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.

Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Der kan i relevant omfang skiltes på flere sprog.

Find og print relevante plakater fra Sundhedsstyrelsens kampagne HER

DRC har spurgt formand Jacob Niebuhr og Head of HR hos Mash, Dorthe Witting, om hvordan de konkret har forberedt sig til åbningen af deres restauranter.

De har bl.a.:

 • De hænger afstandsplakaten fra Sundhedsstyrelsen op de steder, de tænker der kan opstå kø (reception, bar & toiletter). Derudover vil personalet opfordre gæsterne til afstand, hvis de står for tæt.
 • Den medarbejderrettet plakat hænger også i relevante områder.
 • Sidst har de i Silkeborg brugt layout fra Sundhedsstyrelsens afstandsplakat og lavet deres egen plakat, hvor de markerer max antal gæster, de må have i den enkelte restaurant. Vedhæftet finder du en version, du selv kan udfylde og hænge op i din(e) restauration(er).

For at forventningsafstemme og informere gæsterne på forhånd har de på Evald – Brasserie & Cafe i Silkeborg også tilføjet en kort Covid-19 info i deres bookingbekræftelse, fortæller Jacob Niebuhr:

 • Frem til fase 3 af genåbningen d. 8. juni er det desværre ikke muligt at booke bord til mere end 10 personer.
 • Da vi står overfor en ny virkelighed med øget rengøring mellem gæster og alle kontaktflader, laver vi et forsøg i aftentimerne med en ny stilling som vi kalder "hygiejne helt". Denne medarbejder er ikke en del af vores normale normering, men er der alene for at vi kan sikre, at alle retningslinjer bliver overholdt. Derfor opkræver vi et lille gebyr på 10 kr. pr. gæst til at dække lønnen.
 • Personer der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Vi skal lukke senest kl. 24.00, udskænkning stopper 30 minutter før.
 • Det anbefales at man fortrinsvist forholder sig siddende.

10) Tilrettelæggelse af arbejdet

Virksomheden bør gennemgå sine processer for specifikke gæsteydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, fx ved i muligt omfang at tilbyde selvbetjeningsløsninger.

Driften bør tilrettelægges med henblik på at nedsætte gæstetætheden og styring af gæstestrømme. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.

For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

11) Håndtering af sygdom og symptomer

Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstationumiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

12) Fortsætter kompensationsordningerne efter den 8. juli?

Natten til mandag den 15. juni har regeringen sammen med et flertal af Folketinget offentliggjort en politisk aftale om udfasning af hjælpepakkerne samt tiltag, der kan stimulere dansk økonomi i den kommende tid. Få et samlet overblik her.

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020. Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner. Se mere HER

Lønkompensationsordningen udløber den 29. august. Find hele DRC's vejledning til lønkompensationsordningen HER

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt. Find hele DRC's vejledning til kompensationsordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. HER

Opdatering 28. august: Der er lavet en aftale om forlængelse af kompensationspakker for de hårdest ramte erhverv, således at f.eks. natklubber fortsat kan modtage f.eks. lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

13) Regler for opkrævning af corona- eller hygiejnegebyrer

Kan en restaurant indføre gebyrer - som fx et corona-gebyr?
Ja. Restauranten kan godt indføre nye gebyrer, som fx et corona-gebyr eller hygiejnegebyr, der kompensere for de udgifter, virksomheden har haft i forbindelse med indkøb af diverse værnemidler for at efterleve regeringens og sundhedsstyrelsens retningslinjer og forhindre smitte af COVID-19. Dog skal gæsten være klart og tydeligt oplyst om gebyret, fx i via menukortet eller reservationsbetingelserne. Gæsten skal således være orienteret om gebyret inden bestilling eller booking af fx selskaber eller cateringydelser og gebyret skal fremgå af den samlede regning.

Hvor stort må et gebyr være?
Et corona-gebyr eller hygiejnegebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse som gebyret dækker over. Størrelsen på et betalingsgebyr skal fx svare til de rimelige omkostninger, der er forbundet med at modtage betalingen. Det vil være en konkret vurdering fra fra sted til sted,  hvad der betegnes som et rimeligt gebyr.

Kan en restaurant ændre et gebyr uden at fortælle kunden det?
Nej. Gebyrændringer skal varsles til gæsterne. I forhold til kravet om varsling skelnes der mellem væsentlige og uvæsentlige ændringer.

En væsentlig gebyrændring er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en forhøjelse på mere end 10 pct. af det hidtidige gebyr - medmindre gebyret må anses som ubetydeligt i forhold til prisen på den vare eller tjenesteydelse, gæsten har købt.

Nye gebyrer eller væsentlige ændringer skal varsles individuelt via et ”varigt medie”, fx mail eller brev. Varslingen skal indeholde oplysninger om størrelsen på det nye/ændrede gebyr. Dette gælder særligt ved afholdelse af større selskaber, der er booket lang tid i forvejen. Hvis ændringen medfører, at kunden kan vælge at opsige aftalen, skal dette også fremgå af varslingen.

En uvæsentlig gebyrændring skal ikke varsles individuelt. Varslingen kan derfor fx ske ved oplysning til gæsten via restaurantens hjemmeside.

14) Bødestraf ved overtrædelse af retningslinjer

Overtrædelse af det midlertidige lukkekrav

Hvis erhvervsdrivende ikke overholder krav om at holde visse lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden (lukkekrav), er bøden som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 20.000 kr. 40.000 kr. 60.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 40.000 kr. 100.000 kr. 150.000 kr.

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter og manglende efterkommelse af påbud herom
Hvis erhvervsdrivende i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.