Aflønning af unge og deltidsansatte ved sygdom

Aflønner du dine unge medarbejdere og deltidsansatte korrekt under sygdom? Sommeren nærmer sig og det betyder at mange af sæsonforretningerne også åbnet.

Sæsonforretninger er kendetegnet ved at antage mange unge medarbejdere og deltidsansatte, der passer ind i virksomhedernes behov for fleksibel arbejdskraft. For at klæde sæsonvirksomheder på i forhold til at aflønne sine medarbejdere korrekt og eventuelt indgå i konstruktive drøftelser med Jobpatruljen, såfremt uheldet er ude og medarbejderne rammes af sygdom, har DRC udarbejdet denne oversigt.

RET TIL LØN UNDER SYGDOM?

Først skal det overvejes, om medarbejderen har ret til løn under sygdom. Medarbejderen kan have denne ret enten, hvis der er tale om en funktionær, såfremt det følger af en kollektiv overenskomst eller hvis det er aftalt konkret mellem virksomheden og medarbejderen. Såfremt der ikke er ret til løn, bliver det relevant at se på, om medarbejderen i stedet har ret til sygedagpenge.

RET TIL SYGEDAGPENGE UNDER SYGDOM?

Rammes dine medarbejdere af sygdom, skal medarbejdere opfylde følgende betingelser, for at kunne få sygedagpenge:

  • Lønmodtageren skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, arbejdsskade eller fødsel
  • Lønmodtager skal have arbejdet på virksomheden i mindst 8 uger og have arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger før fraværet
  • Der skal være tale om et indtægtstab
  • Fraværet skal anmeldes og dokumenteres rettidigt over for arbejdsgiver.

ER JEG FRITAGET FRA AT BETALE SYGEDAGPENGE?

Man kan som arbejdsgiver være fritaget fra at betale sygedagpenge. Det vil for de fleste sæsonbutikker være mest aktuelt at overveje, om medarbejderen har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer i alt i de sidste 8 uger. I opgørelse af 8-ugers-perioden indgår perioder, hvor medarbejder bl.a. har været syg eller holdt ferie.

Har medarbejderen ikke været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer i alt i de sidste 8 uger, er man som arbejdsgiver ikke forpligtet til at udbetale sygedagpenge. Der er også andre grunde til at man kan blive fritaget fra at betale sygedagpenge, f.eks. hvis medarbejderen er syg på grund af grov uagtsomhed. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte DRC’s sekretatiat eller læse mere på vores hjemmesiden www.thehost.dk.

HVOR MEGET SKAL JEG UDBETALE OG HVOR LÆNGE?

Opfylder en medarbejder kravene til at få udbetalt sygedagpenge, skal man som arbejdsgiver betale dette i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Denne periode kaldes også arbejdsgiverperioden. Spørgsmålet i den forbindelse er, hvad størrelsen på dagpengene skal være? Sygedagpenge beregnes timevis på grundlag af det aktuelle indkomsttab. Det maksimale sygedagpengebeløb udgør 116,22 kr. i 2018. Er den sygemeldtes timeløn mindre end 116,22 kr. er det den faktiske timeløn, der ganges med antallet af arbejdstimer.

I beregning af antal arbejdstimer, indgår allerede planlagt overarbejde. Er den sygemeldte syg én uge (37 timer) svarer sygedagpengene til 4.300 kr. i 2018. Sygedagpengene fastsættes ud fra det timetal som medarbejderen rent faktisk går glip af under sygefraværet, der typisk er det vagtplanerede. Kendes den aktuelle arbejdstid i sygeperioden ikke, beregnes arbejdstiden og den gennemsnitlige indtjening pr. time ud fra de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forinden sygdommen indtraf.

ER JEG FRITAGET FRA AT BETALE SYGEDAGPENGE, HVIS MINE ANSATTE ER AFLØSERE/LØSARBEJDERE?

Løsarbejdere behandles efter samme regler som nyansatte, når det gælder beskæftigelseskravet. Løsarbejdere har derfor almindeligvis først ret til at modtage sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter 8 ugers ansættelse. Har løsarbejderen været ansat tidligere og har haft 74 timers arbejde inden for de sidste 8 uger før sygefraværet, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden regnet fra første hele fraværsdag.

Vær opmærksom på, at der gælder et særligt beskæftigelseskrav med hensyn til løsarbejdere. Kravet betyder, at medarbejderen skal være i arbejde på den dag sygdommen indtræder eller denne skal have været på arbejde sidste arbejdsdag før første fraværsdag, og skulle have været på arbejde den dag, hvor sygefraværet begynder. Kontakt DRC’s sekretariat, hvis der er spørgsmål hertil.

HVAD SKAL JEG SOM ARBEJDSGIVER GØRE, HVIS MINE MEDARBEJDERE BLIVER SYGE?

En arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygdom, skal anmelde sygefraværet til opholdskommunen via NemRefusion senest 1 uge efter, at udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Udbetales der hverken løn eller sygedagpenge, har arbejdsgiveren en pligt til at anmelde sygefraværet til opholdskommunen via NemRefusion senest 14 dage efter første fraværsdag.

ER DER ANDET I FORHOLD TIL DISSE MEDARBEJDERGRUPPER, SOM JEG BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ SOM ARBEJDSGIVER?

Udover at man som arbejdsgiver skal overholde de almindelige ansættelsesretlige regler for alle sine medarbejdere, skal man være særlig opmærksom på unge medarbejdere, idet der stilles særlige krav til bl.a. instruktionen og tilsynet af disse medarbejdere. I relation til de deltidsansatte kan man med fordel være opmærksom på Deltidsloven, som beskytter de deltidsansatte på flere områder. Læs mere om begge disse lønmodtagergrupper her eller kontakt DRC’s sekretariat her.