Vejledning til kompensation for faste udgifter

Som virksomhed kan du ansøge om kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger.

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter og indgår aftale med en uafhængig godkendt revisor i god tid, inden du tænker at indsende din ansøgning. Se mere i vejledningens afsnit 13.

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt på Virk.dk og indsendes senest den 30. juni 2020. Gå direkte til ansøgningsportalen HER

Bemærk, at denne vejledning er ændret i henhold til den nye bekendtgørelsen fra den 5. maj 2020.

Opdateret mandag den 15. juni.

Natten til mandag har regeringen sammen med et flertal af Folketinget offentliggjort en politisk aftale om udfasning af hjælpepakkerne samt tiltag, der kan stimulere dansk økonomi i den kommende tid. Dette er en oversigt over udfasningen af kompensation for faste omkostninger:

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020. Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
 • Forbud mod at holde åbent ophæves efter den 8. juni 2020: Virksomheden skal have været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til virksomheder, hvis forbud er ophævet.
 • Forsamlingsforbud: Virksomheder kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren som virksomheden skulle levere til har opnået kompensation via arrangementsordningen.
 • Grænselukninger: Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli-august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner.

Læs flere detaljer om udfasningen af ordningen HER.

Som udfasningen af kompensationsordningen er præsenteret, er der umiddelbart ikke lagt op til, at restaurationer der fortsat er pålagt restriktioner, der for langt de fleste væsentligt begrænser omsætningsmulighederne, vil have mulighed for at blive kompenseret efter den 8. juli. Det er ikke i overensstemmelse med de anbefalinger, som DRC har arbejdet for, og vi vil derfor kæmpe for, at så længe branchen er underlagt restriktioner, der begrænser restaurationernes mulighed for omsætning, bør der være adgang til kompensation svarende til den kompensationstrappe, der allerede er på plads.

1) Formål med vejledningen

Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. For flere virksomheder som fx restauranter, hoteller og flyselskaber er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret.

Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver. Derfor er der brug for, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.

Ordningen bliver udmøntet i en bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Se bekendtgørelsen HER

2) Hvilke faste udgifter kan jeg få kompensation for?

Du kan få kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode.

Virksomheden skal tage udgangspunkt i følgende liste over faste omkostninger:

 • Ejendomme, fx omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver, fx omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, fx omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker.
 • Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.
 • Renteomkostninger og gebyrer, fx renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.
 • Letfordærvelige varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning, jf. dog stk. 5. Kompensationen er dog betinget af, at virksomheden har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 11, stk. 3.

Du vil ikke kunne få kompensation for variable omkostninger, så som varer, forbrug, lønninger, salgs- ellers fragtomkostninger.

Du kan sammen med din revisor få hjælp til at beregne dine faste omkostninger på Virksomhedsguiden.dk

3) Kan min virksomhed få kompensation?

Der ydes ikke kompensation til virksomheder, hvis faste omkostninger udgør mindre end 12.500 kr. for en kompensationsperiode på tre måneder. Søger virksomheden for en firemåneders periode er beløbet minimum 16.666 kr.

Derudover skal din virksomhed leve op til ét af følgende to krav:

 • Din virksomhed kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 35 pct. som følge af coronavirus/covid-19, eller
 • Din virksomhed har haft forbud mod at have åbent, og ikke har haft en omsætning i lukningsperioden.

4) Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Du kan få kompensation for en andel at din virksomheds faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i din virksomheds omsætning:

 • Nedgang på 35-60 pct.: Kompensation 25 pct.
 • Nedgang på 60-80 pct.: Kompensation 50 pct.
 • Nedgang på 80-100 pct.: Kompensation 80 pct.

Hvis din virksomhed har forbud mod at holde åbent i en periode, og du ikke har nogen omsætning i denne periode (herunder salg af take away, gavekort m.m.), kan du få kompensation for 100 pct. af din virksomheds faste omkostninger.

Hvis din virksomhed fx oplever en nedgang i omsætningen på 75 pct., kan du få kompensation for 50 pct. af dine faste omkostninger. Du kan dog ikke få udbetalt mere i kompensation end den samlede nedgang i omsætning i din virksomhed.

Desuden kan du få støtte til 80 pct. af dine udgifter til revisorerklæring (dog højst 16.000 kr.), hvis din ansøgning om kompensation imødekommes.

En virksomhed kan maksimalt opnå kompensation på 82,5 mio. kr. efter reglerne i denne bekendtgørelse, for en kompensationsperiode for tre måneder. Tilsvarende kan en virksomhed maksimalt opnå kompensation på 110 mio. kr., for en kompensationsperiode for fire måneder. For at modtage kompensation på mere end 60 mio. kr. efter denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 8, stk. 3, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået.

5) Jeg har forbud mod at holde åbent frem til den 10. maj 2020 - kan jeg få fuld kompensation for hele perioden?

Statsministeren meddelte den 6. april 2020, at det nuværende forbud mod at holde åbent forlænges frem til den 10. maj 2020. Det udestår at træffe endelig politisk beslutning om de nærmere rammer for forlængelsen. Når rammerne er på plads, vil virksomheder, der fortsat har forbud mod at holde åbent, kunne få fuld kompensation også frem til den 10. maj 2020.

Erhvervsstyrelsen kan efter ansøgningen er indsendt ændre beregningen på den ansøgte kompensation, således perioden for 100 pct. kompensation forlænges frem til den 10. maj 2020.

6) Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen?

Ja, hvis du har fået udbetalt for meget i kompensation. Det kan være tilfældet, hvis dine faste omkostninger eller nedgang i omsætning blev mindre end forventet.

Du skal senest 8. december 2020 sende en opgørelse over din faktiske omsætning og omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation.

7) Kan jeg ansøge om kompensation flere gange inden for den samme ordning?

Virksomheden kan kun få kompensation udbetalt én gang – dog med følgende undtagelser:

 • Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.
 • Virksomheder, der ansøger om kompensation for en kompensationsperiode på tre måneder, kan ansøge om yderligere kompensation i følgende situationer:
  • Virksomheden kan søge om kompensation på mere end DKK 60 mio., hvis denne er berettiget hertil efter reglerne i den nye bekendtgørelse.
  • Virksomheden kan søge om forlængelse af kompensationsperioden til fire måneder, og modtage en for hele perioden reguleret kompensation efter reglerne for en kompensationsperiode på fire måneder.

Ansøgningen omfatter en kompensationsperiode på tre eller fire måneder. Efter den nye bekendtgørelse skal der ansøges senest den 31. august 2020.

8) Kan jeg søge flere kompensationsordninger på samme tid?

Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

9) Hvordan beregner jeg min virksomheds fald i omsætning?

Du beregner din virksomheds fald i omsætning ved at opgøre din forventede omsætning for 9. marts til 8. juli 2020 og sammenligne den med din virksomheds omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Dvs. din virksomheds omsætning for ét år siden.

DRC anbefaler, at du sammen med din revisor beregner din omsætning.

Se en vejledning til hvordan du beregner din omsætning på virksomhedsguiden.dk

10) Hvad gør jeg, hvis samme periode i 2019 ikke er et godt sammenligningsgrundlag for min omsætningsnedgang?

Som udgangspunkt skal du sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019.

Under særlige omstændigheder, fx hvis din virksomhed ikke har haft omsætning i denne periode, kan du i sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.

Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din virksomhed, hvis du ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.

11) Skal jeg betale SKAT af kompensationen?

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå som din virksomheds indkomst.

12) Kan min virksomhed for kompensation for udgifter afholdt i udlandet?

Nej, du kan kun få kompensation for faste omkostninger, som din virksomhed har anvendt og afholdt i Danmark.

Du kan læse mere om omkostninger anvendt og afholdt i udlandet i ansøgningsvejledningen på Virksomhedsguiden.

13) Hvad skal jeg have klar inden jeg udfylder ansøgningen?

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed:

 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli.
 • Omsætning for en tidligere periode
 • Faste omkostninger i de foregående tre måneder
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli.
 • Din virksomheds navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. I den forbindelse skal du også oplyse navn, e-mail og CVR-nr. på din uafhængige godkendt revisor.

Krav i forbindelse med revisorpåtegnelse
Det fremgår af bekendtgørelsens § 9, at ansøgning om kompensation skal påtegnes af en statsautoriseret og registeret revisor. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen. Revisor er ikke uafhængig, hvis der fx er en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller et forretnings-, ansæt-telsesmæssigt eller andet forhold mellem revisor og virksomheden.

Revisor skal udarbejde en erklæring, som skal vedlægges sammen med virksomhedens ansøgning om kompensation. Revisor skal bl.a. erklære sig om virksomhedens opgørelse over realiserede faste omkostninger i perioden fra og med d. 1. december 2019 til og med d. 29. februar 2020. For virksomheder, der er stiftet efter d. 1. december 2019, skal revisor erklære sig om virksomhedens opgørelse over realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med d. 9. marts 2020.

Revisor skal anvende den standarderklæring, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet. Den skabelon finder du HER

Se også Erhvervsstyrelsens retningslinjer for revisorerklæring HER

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisors erklæring, hvis virksomhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. For at få godtgørelse for udgifterne til revisors erklæring, skal virksomheden vedlægge dokumentation for afholdte udgifter sammen med ansøgningen, fx kopi af fakturaen fra revisor.

Er du på udkig efter en statsautoriseret revisor, kan du se en oversigt på virk.dk HER

14) Min virksomhed har haft forbud mod at holde åbent - gælder der særlige vilkår for mig?

Ja, hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, kan du få 100 pct. kompensation for dine faste omkostninger i hele denne periode. Det er dog et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning – heller ikke gennem salg af take-away, gavekort eller net-salg – i hele perioden, hvor din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. Derudover skal du stadig leve op til kravet om at have mindst 25.000 kr. i faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Du kan samtidig søge om kompensation for den øvrige del af perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli, hvor du ikke har haft forbud mod at holde åbent.

For at virksomheden kan have haft ”forbud mod at holde åbent”, kræves det, at alle dele af virksomheden har været omfattet af forbuddet. At enkelte eller flere filialer eller butikker har været ramt af forbud er ikke tilstrækkeligt.

Hvis du selv har valgt at lukke for salget i din virksomhed i en midlertidig periode, men ikke har haft forbud mod at holde åbent, kan du højst få 80 pct. i kompensation til dine faste omkostninger.

Du skal i ansøgningen dokumenterer, hvorfor du har fået forbud mod at have åbent. Det skal være i form af en pdf, hvor du forklarer, hvorfor din virksomhed er dækket af forbuddet, herunder hvilken type virksomhed du er.

15) Kan jeg overdrage min ret til kompensation til en anden?

Nej, kompensationen kan kun udbetales til den omfattede virksomheds NemKonto.

Erhvervsstyrelsen må altså ikke udbetale til andre end din egen NemKonto, uanset om du medsender dokumenter, der overdrager retten til at modtage kompensation til en anden, fx din bank.

16) Hvordan opgår jeg min virksomheds driftsunderskud?

Underskudsreglen er blevet ændret.

Efter den hidtidige affattelse af underskudsreglen blev virksomhedens i øvrigt opgjorte kompensationsbeløb for faste omkostninger reduceret, hvis virksomhedens ”seneste resultat” var negativt. Dette seneste resultat var det regnskabsmæssige resultat efter skat i en nærmere bestemt periode.

Den hidtidige affattelse af underskudsreglen medførte, at virksomhedens i øvrigt opgjorte kompensation for faste omkostninger blev reduceret med en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.

Underskudsreglen vil efter den ændrede bekendtgørelse skulle udmøntes på følgende måde:

Hovedregel

 • Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for faste omkostninger.
 • Anvendes en tre-måneders kompensationsperiode 9. marts – 8. juni 2020, beregnes reduktionen uændret som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.
 • Anvendes en fire-måneders kompensationsperiode 9. marts – 8. juli 2020, beregnes reduktionen som en tredjedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.

Undtagelser

 • Hvis reduktionen efter hovedreglen er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering af virksomhedens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.
  Efter den nye bekendtgørelse gælder, at virksomheder omfattet af ovenstående efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal indsende virksomhedens forventede resultat og variable omkostninger for den valgte kompensationsperiode.
 • Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ”ekstraordinære omstændigheder” angivet i nummer 1) og 2) nedenfor, vil virksomhedens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret:
  1. Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.
  2. Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der forventes at komme en særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder. I den politiske aftale er bl.a. følgende nævnt som mulige eksempler herpå: klimainvesteringer, energieffektiviseringer og ekstraordinær vækst.

17) Skal jeg indberette mit overskud når jeg søger kompensation?

Nej. I revisorerklæringen skal dit resultat indberettes, og i ansøgningen skal det angives, at du ikke har haft underskud.

18) Kan nedskrivning for letfordærvelige varer regnes med i faste omkostninger?

Ja, hvis der er mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og den letfordærvelige vare ikke egner sig til nedfrysning. Slagterier kan dog medtage nedskrivning for fersk kød, som ikke før coronavirus/covid-19 havde været planlagt til nedfrysning.

Kompensationen er betinget af, at du har begrænset dit tab mest muligt. Nedskrivningen skal begrundes og dokumenteres i ansøgningen.

19) Hvornår får jeg kvittering for min ansøgning?

Du kan forvente at få en kvittering for din ansøgning i din e-boks i løbet af en time efter du har sendt din ansøgning.

20) Kan min revisor søge kompensation for min virksomhed, hvis min revisor har en fuldmagt?

Nej, din revisor kan ikke ansøge ordningen på vegne af din virksomhed, selvom revisoren har en fuldmagt til at agere på vegne af din virksomhed i andre forhold. Når virksomheden logger ind for at ansøge ordningen, bliver der automatisk trukket en række oplysninger om virksomheden. I den forbindelse vedkender virksomheden sig, at de indrapporterede oplysninger er korrekte. Derfor skal du anvende en medarbejdersignatur (NemID) for at ansøge ordningen. Dette sikrer en kontrol med, at den, der ansøger, har rettigheder til at handle på vegne af virksomheden.

Du kan finde en skabelon til de oplysninger, som du skal indrapportere ved ansøgning i vejledningens punkt 13. Du kan få et eksternt lønbureau eller en revisor til at udfylde skemaet med de nødvendige oplysninger, hvorefter du selv skal indrapportere oplysningerne i den elektroniske blanket.

21) Vil min kompensation blive reduceret, hvis jeg har gæld til det offentlige?

Nej, ordningen forudsætter ikke modregning af gæld til det offentlige.

22) Skal jeg oplyse det seneste resultat for min virksomhed når jeg ansøger?

Du skal kun oplyse det seneste resultatet for din virksomhed, hvis du havde et underskud på det seneste resultat.

23) Hvordan udbetales kompensationen?

Hvis din ansøgning godkendes, vil du få udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang, også selvom du har søgt for flere måneder.

Kilde: Erhvervsstyrelsen